Jak zmigrować karty projektu na GitHubie

Autor
Damian
Terlecki
6 minut
Inne

Projekty na GitHubie (nie mylić z repozytoriami), to funkcjonalność, która mimo swej prostoty, pomaga użytkownikom w zarządzaniu i organizacją pracy nad projektami. Głównym narzędziem w tym przypadku jest tablica, na której definiujemy pewne grupy (np. do zrobienia, w trakcie wykonywania, zakończone) zadań, których status następnie możemy śledzić i aktualizować z możliwością uproszczonej automatyzacji w obrębie GitHuba.

GitHub udostępnia 3 typy projektów, na poziomie:

 • repozytorium;
 • użytkownika;
 • organizacji.

Projekty w obrębie organizacji możemy przypisywać do konkretnych repozytoriów. Niestety na poziomie samego repozytorium, opcja ta już nie jest dostępna i musimy zdać się na ręczne odtwarzanie. Co prawda, istnieje funkcja kopiowania projektu, ale ogranicza się ona jedynie do inicjalizacji i odtworzenia grup zadań bez właściwych kart (zadań).

Jeśli projekt jest dosyć pokaźny, to jedną z opcji jest zdanie się na łaskę supportu. Drugim rozwiązaniem jest zaimplementowanie zautomatyzowanej migracji kart pomiędzy projektami. Nie jest to zbyt trudne, gdyż możemy do tego wykorzystać API GitHuba.

Implementacja

Po pierwsze, konieczne będzie zainicjalizowanie projektu docelowego. Do tego wykorzystamy funkcjonalność kopiowania projektów:

GitHub – kopiowanie projektu

Następnie musimy stworzyć sobie token do autoryzacji komunikacji z API. Wystarczy standardowy zakres https://github.com/settings/tokens/new?scopes=repo. Użyjemy go następie przy komunikacji, podając jego wartość w headerze Authorization: token ${GITHUB_AUTH_TOKEN}.

Po przejrzeniu API GitHuba możemy zdefiniować, jak będzie wyglądać migracja kart:

 1. Poznanie id projektu źródłowego i docelowego:
 • GET /orgs/{org}/projects
 • GET /users/{username}/projects
 • GET /repos/{owner}/{repo}/projects
 1. Znalezienie id kolumn obu projektów:
 • GET /projects/${project_id}/columns
 1. Wylistowanie kart danej kolumny:
 • GET /projects/columns/{column_id}/cards
 1. Migracja karty do kolumny projektu docelowego:
 • POST /projects/columns/{column_id}/cards
 1. Archiwizacja karty (opcjonalnie):
 • PATCH /projects/columns/cards/{card_id}

Mając pod ręką narzędzia bash i jq jesteśmy w stanie zautomatyzować punkty 2-5:

#!/bin/bash
# A sample script to migrate cards from one project board to another
# 
# 1. The script requires Github auth token for API communication
# https://github.com/settings/tokens/new?scopes=repo
#
# 2. To discover the board ids, you can call the following endpoints with 
# the Authorization and Accept headers used throughout this script:
# GET /orgs/{org}/projects
# GET /users/{username}/projects
# GET /repos/{owner}/{repo}/projects
#
# Bear in mind that the Accept header application/vnd.github.inertia-preview+json
# indicates that the API is in preview period and may be subject to change
# https://docs.github.com/en/rest/reference/projects

GITHUB_AUTH_TOKEN=<YOUR_TOKEN>
SOURCE_PROJECT_ID=<TO_FILL>
TARGET_PROJECT_ID=<TO_FILL>

sourceColumnIds=( $(curl \
 -H "Authorization: token ${GITHUB_AUTH_TOKEN}" \
 -H "Accept: application/vnd.github.inertia-preview+json" \
 https://api.github.com/projects/${SOURCE_PROJECT_ID}/columns | jq .[].id) )
 
targetColumnIds=( $(curl \
 -H "Authorization: token ${GITHUB_AUTH_TOKEN}" \
 -H "Accept: application/vnd.github.inertia-preview+json" \
 https://api.github.com/projects/${TARGET_PROJECT_ID}/columns | jq .[].id) )
 
echo "Source project column ids:"; printf '%s\n' "${sourceColumnIds[@]}"
echo "Target project column ids:"; printf '%s\n' "${targetColumnIds[@]}"

if [ "${#videos[@]}" -ne "${#subtitles[@]}" ]; then
  echo "Different number of columns in between projects"
  exit -1
fi
  
for sourceColumnIndex in "${!sourceColumnIds[@]}"
do
  sourceColumnId=${sourceColumnIds[$sourceColumnIndex]}
  sourceColumnId=${sourceColumnId//[^a-zA-Z0-9_]/}
  targetColumnId=${targetColumnIds[$sourceColumnIndex]}
  targetColumnId=${targetColumnId//[^a-zA-Z0-9_]/}
  curl \
   -H "Authorization: token ${GITHUB_AUTH_TOKEN}" \
   -H "Accept: application/vnd.github.inertia-preview+json" \
   https://api.github.com/projects/columns/${sourceColumnId}/cards \
   | jq reverse \
   | jq -c '.[]' \
   | while read card; do
    note=$(jq '.note' <<< "$card")
    data='{"note":'${note}'}'
    curl \
     -w 'HTTP Status: %{http_code}' --silent --output /dev/null \
     -X POST \
    -H "Authorization: token ${GITHUB_AUTH_TOKEN}" \
     -H "Accept: application/vnd.github.inertia-preview+json" \
     -d "${data}" \
     https://api.github.com/projects/columns/${targetColumnId}/cards
    echo " for card migration: ${note}"
  done
done

Skrypt nie wymaga większego wytłumaczenia. Curla używamy do wywołania API GitHubowego, jq do wyodrębnienia wymaganych danych (id, zawartości karty) z formatu JSON. Warto zwrócić uwagę na odwrócenie zwróconej listy kart, aby uzyskać kolejność chronologiczną w docelowym projekcie.

GitHub – migracja kart

W tym przypadku punkt 5 został pominięty – jeśli potrzebujesz takiej funkcjonalności to zachęcam do wypróbowania własnej implementacji. Wystarczy wyodrębnić status archived i wywołać endpoint z punktu 5. jeśli wartość to true.