Offline-first PWA po pierwszej wizycie

Autor
Damian
Terlecki
12 minut
JS

Offline-first to podejście blisko związane z aplikacjami PWA (Progressive Web App), pozwalające użytkownikom odwiedzającym stronę na korzystanie z niej w przypadku słabego połączenia z internetem bądź jego braku/utraty. Technika ta najczęściej bazuje na pośrednikach, tzw. service workerach i obejmuje zapisywanie pobranych źródeł do pamięci przeglądarki. W sytuacji, gdy przeglądarka nie może połączyć się z serwerem, zasoby serwowane są właśnie z pamięci.

Service Workers

Service worker jest właściwie plikiem skryptowym (JavaScript), który wykonuje się w tle, pośrednicząc w komunikacji z serwerem. Aby poprawnie zaimplementować go w naszej aplikacji, warto zapoznać się z cyklem życia service workerów oraz zdarzeniami, które są obsługiwane:

Zdarzenia obsługiwane przez service workerów
Źródło: Using Service Workers autorstwa Mozilla Contributors na licencji CC-BY-SA 2.5.

Pierwszym krokiem potrzebnym do dodania naszego service workera jest jego rejestracja przez klienta (skrypt na stronie). Po przeanalizowaniu kodu, service worker przechodzi w stan installing. Po zainstalowaniu kolejna faza waiting trwa aż do momentu, gdy klienci (np. inne karty przeglądarki) tej samej aplikacji z aktywnymi workerami zostaną zamknięci. Etap oczekiwania możemy pominąć, wywołując metodę skipWaiting().

Service Worker bez skipWaiting()

Uwaga: pominięcie fazy oczekiwania może prowadzić do problemów związanych ze spójnością kodu i danych – zasoby załadowane przez poprzedniego workera (w innej karcie) mogą nie być kompatybilne z obecnie instalowanym.

W kolejnej fazie activating możemy zająć się wyczyszczeniem starych rekordów. Po jej zakończeniu nasz worker zacznie obsługiwać następujące zdarzenia:

 • fetch – pobranie zasobu;
 • sync – wykonanie zadania, gdy użytkownik będzie miał połączenie z internetem;
 • push – odebranie wiadomości z servera.

Właściwie to podpięcie się pod klienta (kartę przeglądarki) nastąpi dopiero po odświeżeniu strony. Jeśli chcemy przyspieszyć ten proces, możemy użyć funkcji clients.claim().

Uwaga: podpięcie pod klienta, który ma już załadowaną stronę może skutkować niespójnym zachowaniem – np. jeśli cache'ujemy wszystkie zrequestowane zasoby, to dotychczasowe zasoby nie zostaną zapisane w pamięci podręcznej.

Oto przykładowa implementacja workera, który cache'uje każdą udaną odpowiedź i zapytanie, a w razie problemów próbuje pobrać zasób z pamięci:

// offline-sw.js
const CACHE = "offline-cache-v1";
const PREFETCH_PAGES = ["/404"];

const self = this;
self.addEventListener("install", function (event) {
 console.debug("[SW] Pre-install")
 event.waitUntil(
  caches.open(CACHE).then(function (cache) {
   return cache.addAll(PREFETCH_PAGES);
  })
 );
 console.debug("[SW] Post-install")
});

self.addEventListener('activate', function(event) {
 console.debug("[SW] Pre-activate")
 event.waitUntil(self.clients.claim());
 console.debug("[SW] Post-activate")
});

self.addEventListener("fetch", function (event) {
 console.debug("[SW] Fetch -> " + event.request.url)
 if (event.request.method !== "GET") return;

 event.respondWith(
  fetch(event.request)
   .then(function (response) {
    event.waitUntil(updateCache(event.request, response.clone()));
    console.debug("[SW] Fetch network first -> " + event.request.url)
    return response;
   })
   .catch(function (error) {
    console.debug("[SW] Fetch cache first -> " + event.request.url)
    return fromCache(event.request);
   })
 );
});

function fromCache(request) {
 return caches.open(CACHE).then(function (cache) {
  return cache.match(request).then(function (matching) {
   if (!matching || matching.status === 404) {
    return Promise.reject("no-match");
   }

   return matching;
  });
 });
}

function updateCache(request, response) {
 return caches.open(CACHE).then(function (cache) {
  return cache.put(request, response);
 });
}

Klient

Do szczęścia brakuje nam już tylko jeszcze rejestracji naszego workera. Przed tym powinniśmy jednak sprawdzić, czy klient (przeglądarka) zapewnia wsparcie dla service workerów, odpytując obiekt window.navigator w poszukiwaniu właściwości serviceWorker. Następnie warto zastanowić się, w której fazie ładowania strony chcemy zarejestrować naszego workera.

Dobrą praktyką jest opóźnienie rejestracji do momentu, gdy strona i jej zasoby w pełni się załadowały. Dzięki takiej priorytetyzacji nasza strona nieco szybciej załaduje się przy pierwszym wejściu, co może mieć duże znaczenie w przypadku internautów z gorszym połączeniem internetowym.

Service Worker bez clients.claim()

Z drugiej strony możemy zastosować agresywną strategię cache'owania wszystkich zasobów i zarejestrować workera na samym początku. Niestety ze względu na jego asynchroniczne działanie, część zasobów finalnie załaduje się przed jego aktywacją. W przypadku podejścia offline-first problem możemy rozwiązać poprzez kombinację clients.claim() oraz:

 1. Opóźnienie ładowania strony aż do aktywacji workera – trudne w implementacji, niepożądane ze względu opóźnienie w ładowaniu;
 2. Automatyczne wywołanie odświeżenia strony po aktywacji workera – odświeżenie strony może być niepożądane;
 3. Pre-cache'owanie wszystkich niezbędnych zasobów w fazie install – trudności w przypadku dynamicznie generowanych nazw;
 4. Ponowne pobranie zasobów po aktywacji workera – komplikuje się w przypadku bardziej złożonych zapytań (body/cors);
 5. Pogodzenie się z tym, że service worker w pełni załaduje aplikację do cache'a dopiero po odświeżeniu.

Jak łatwo się domyślić każdy z tych sposobów wiąże się z jakimiś niedogodnościami. Punkt 3. można zaobserwować w kodzie service workera pokazanym wyżej – przed aktywacją pobieramy stronę 404 w celu zapisania w pamięci podręcznej. Punkty 2. i 4. można zaimplementować po stronie klienta:

<script type="text/javascript">
 // /index.html
 if ("serviceWorker" in navigator) {
  console.debug("Deferring service worker registration to page load");
  window.addEventListener("load", function() {
   if (navigator.serviceWorker.controller) {
    console.debug("[Client] This page is already controlled by: " + navigator.serviceWorker.controller.scriptURL);
   } else {
    console.debug("[Client] This page is currently not controlled by a service worker.");
    console.debug("[Client] Registering a new service worker");
    navigator.serviceWorker.register("/offline-sw.js", {
     scope: "/",
    }).then(function() {
     console.debug("[Client] Successfully registered service worker");
     navigator.serviceWorker.addEventListener("controllerchange", function(event) {
      console.debug("[Client] Service worker activated");
      if ("performance" in window) {
       refetch();
      } else {
       reload();
      }
     });
    }).catch(function(error) {
     console.error(error);
    });
   };
  })
 } else {
  console.debug("Service workers are not supported");
 }

 function reload() {
  console.debug("[Client] Reloading page to loaded resources for caching")
  location.reload();
 }

 function refetch() {
  console.debug("[Client] Requesting already loaded resources for caching")
  performance.getEntries()
   .map(function(resource) {
    return new Request(resource.name, { mode: "no-cors" });
   }).forEach(function(request) {
    console.debug("[Client] Fetch -> " + request.url);
    fetch(request);
   });
 }
</script>

Do ponownego pobrania zasobów wykorzystałem Performance API. Interfejs ten pozwala na wyświetlenie załadowanych do tej pory plików. W przypadku plików statycznych i prostych requestów GET takie rozwiązanie jest zadowalające.

Do załadowania fontów z serwerów google, konieczne będzie dodanie { mode: "no-cors" }. W momencie ponownego pobrania zasobów, aktywny już service worker zajmie się ich zapisaniem do pamięci.

Uwaga: Korzystając z Performance API warto zauważyć, że w momencie aktywacji SW część requestów (ajax) może być w trakcie realizacji i nie będą one jeszcze wpisane na liste otrzymaną z getEntries(), tym samym nie zostaną ponownie załadowane i zapisane do pamięci. Ten problem brzegowy można rozwiązać za pomocą PerformanceObservera biorąc pod uwagę czas początkowy zrequestowanego zasobu.

Podsumowanie

Oczywiście aktywacja service-workera i odświeżenie nie wyklucza samego pre-cache'owanie zasobów. Przykładowo jeśli w aplikacji masz oddzielną stronę 404, warto ją zawczasu załadować, gdyż pierwsze jej otworzenie może nastąpić w trybie offline. Wtedy zostanie ona załadowana z pamięci, mimo, że użytkownik nigdy wcześniej jej nie widział.

Na tej samej stronie warto wyświetlić wiadomość w przypadku problemów z połączeniem i serwować ją z cache w przypadku, gdy nie możemy połączyć się z serwerem, a w cache'u brakuje właściwej strony.

Przykładowa branch testowy z aplikacją PWA w trybie offline-first dodałem na Netlify. Po pierwszym uruchomieniu (clear site data) i wybraniu trybu offline w service workerze, ze sporadycznymi problemami (problem brzegowy z Performance API podczas serwowania postu z cache) aplikacja powinna umożliwić wyświetlenie pięciu pierwszych postów (również po odświeżeniu) oraz strony 404 dla pozostałych zasobów.

Offline-first Service Worker demo