Room onUpgrade callback

Autor
Damian
Terlecki
11 minut
Mobile

Room to całkiem użyteczna biblioteka, która oferuje pewną abstrakcję dostępu do bazy danych SQLite w Androidzie. Jednym z głównych elementów pozwalających na zainicjalizowanie takiego interfejsu jest konstruktory bazy danych RoomDatabase.java. Udostępnia on kilka przydanych metod. W przypadku, gdy chcielibyśmy podpiąć pod zdarzenia związane z otwieraniem bazy danych, możemy skorzystać z metody addCallback(), która pozwala na nasłuchiwanie następujących zdarzeń:

/* ... */
package androidx.room;
/* ... */
public abstract class RoomDatabase {
  /* ... */
  /**
   * Callback for {@link RoomDatabase}.
   */
  public abstract static class Callback {

    /**
     * Called when the database is created for the first time. This is called after all the
     * tables are created.
     *
     * @param db The database.
     */
    public void onCreate(@NonNull SupportSQLiteDatabase db) {
    }

    /**
     * Called when the database has been opened.
     *
     * @param db The database.
     */
    public void onOpen(@NonNull SupportSQLiteDatabase db) {
    }

    /**
     * Called after the database was destructively migrated
     *
     * @param db The database.
     */
    public void onDestructiveMigration(@NonNull SupportSQLiteDatabase db){
    }
  }
}

Niestety nie są to wszystkie zdarzenia mające miejsce podczas otwierania bazy danych. Jeśli potrzebujemy bardziej szczegółowej listy zdarzeń, będziemy musieli skorzystać z SupportSQLiteOpenHelper.Callback z paczki androidx.sqlite.db, która wyodrębnia następujące metody:

 • onDowngrade – metoda wywoływana w ramach transakcji, gdy wersja bazy danych jest nowsza niż żądana (niż wersja zdefiniowana w adnotacji @Database);
 • onCreate – inicjuje bazę danych;
 • onOpen – otwiera bazę danych zaraz po utworzeniu/upgradzie/downgradzie;
 • onConfigure – wywoływana run before onCreate/onUpdate/onDowngrade;
 • onCorruption – wykonywana w przypadku uszkodzenia bazy danych SQLite, standardowa implementacja usuwa plik bazy danych;
 • onUpgrade – metoda podobna do onDowngrade, specyficzna dla przypadku gdy wersja bazy danych jest niższa niż żądana.

Właściwa implementacja tej klasy wywołuje wcześniej wspomniany RoomDatabase.Callback poprzez delegację do klasy RoomOpenHelper.Delegate z pakietu androidx.room. Przechodząc do konkretnej implementacji RoomDatabase, można zauważyć, że zapewnia ona automatycznie wygenerowaną implementację RoomOpenHelper.Delegate udostępniającą z kolei poniższe metody:

 • dropAllTables – wywoływana przez SupportSQLiteOpenHelper.onUpgrade/onDowngrade, z kolei odpala onDestructiveMigration na sam koniec;
 • createAllTables – wywoływana przez onCreate/onUpgrade/onDowngrade;
 • onOpen – wywoływana (standardowo) przez onOpen;
 • onCreate – wywoływana przez onCreate po createAllTables oraz po onValidateSchema;
 • validateMigration – wywoływana przez onValidateSchema;
 • onValidateSchema – wywoływana przez onCreate/onUpgrade, a także w przypadku wykorzystania wstępnie wypełnionej danymi bazy danych;
 • onPreMigrate – przed migracją w trakcie onUpgrade;
 • onPostMigrate – przed migracją w trakcie onUpgrade;

Ponieważ natknęliśmy się na trzeci interfejs z prawie identycznymi metodami, spróbujmy zwizualizować hierarchię klas uczesniczących w dostępie do bazy danych. Ogólny obraz wygląda następująco:

Android Room – ogólna hierarchia klas

Jeśli więc chcemy dobrać się do zdarzeń takich jak onUpgrade, SupportSQLiteOpenHelper.Callback będzie tu właściwym wyborem. Ponieważ jednak właściwa implementacja poszczególnych metod odpowiada za całą ważną logikę związaną z otwieraniem i uruchamianiem upgradem/downgradem oraz migracjami, będziemy musieli również skorzystać z delegacji.

Przypadek użycia

Wyobraźmy sobie, że włączyliśmy czyszczenie bazy danych w przypadku niezgodności wersji schematu. Jeśli zaktualizujemy bazę danych, wszystkie nasze dane zostaną utracone. Chcielibyśmy jednak zapisać niektóre rekordy, zanim baza danych zostanie zniszczona. Może to być przydatne w kilku przypadkach. Na przykład, w fazie prototypowania, nasz schemat często się zmienia, być może dane mogą zostać ponownie pobrane i w pełni uzupełnione z jakiegoś API. W ten sposób nie będziemy musieli tracić czasu na przygotowanie migracji schematów i danych. Zapewnia to nam również sposób, aby w głównej bazie danych nie znajdowały się rekordy z pustymi kolumnami. Będzie to również przydatne, gdy z jakiegoś powodu nie będziemy mogli ustawić wartości domyślnych.

Zobaczmy, jak możemy użyć SupportSQLiteOpenHelper.Callback do zaimplementowania backupu do drugiej bazy (migracyjnej), tuż przed reinicjalizacją głównej bazy danych. Prosty interfejs takiej funkcjonalności może wyglądać następująco:

import androidx.sqlite.db.SupportSQLiteDatabase

interface Backup {
  fun backup(database: SupportSQLiteDatabase)
}

Najlepiej, gdy kopie zapasowe będą wykonywane przed upgradem/downgradem wersji i być może w przypadku uszkodzenia bazy danych. Dodatkowo musimy również zapewnić, aby domyślna implementacja w postaci delegata, również została wykonana:

import androidx.sqlite.db.SupportSQLiteDatabase
import androidx.sqlite.db.SupportSQLiteOpenHelper
import timber.log.Timber

class BackupCallback(
  private val delegate: SupportSQLiteOpenHelper.Callback,
  private val backups: List<Backup>
) : SupportSQLiteOpenHelper.Callback(delegate.version) {

  override fun onDowngrade(db: SupportSQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
    backups.forEach { it.backup(db) }
    delegate.onDowngrade(db, oldVersion, newVersion)
  }

  override fun onCreate(db: SupportSQLiteDatabase) {
    delegate.onCreate(db)
  }

  override fun onOpen(db: SupportSQLiteDatabase) {
    delegate.onOpen(db)
  }

  override fun onConfigure(db: SupportSQLiteDatabase) {
    delegate.onConfigure(db)
  }

  override fun onCorruption(db: SupportSQLiteDatabase) {
    try {
      backups.forEach { it.backup(db) }
    } catch (e: Exception) {
      Timber.e(e, "Could not backup the corrupted database")
    }
    delegate.onCorruption(db)
  }

  override fun onUpgrade(db: SupportSQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
    backups.forEach { it.backup(db) }
    delegate.onUpgrade(db, oldVersion, newVersion)
  }
}

Teraz, aby wstrzyknąć nasz callback, użyjemy metody konstruktora RoomDatabase openHelperFactory(). Z Javadoc dowiadujemy się, że domyślną implementacją fabryki jest FrameworkSQLiteOpenHelperFactory. Ponieważ klasa ta jest finalna, tak naprawdę nie możemy po niej odziedziczyć. Nie powstrzymuje to nas jednak przed użyciem kompozycji. Czyżby znowu mechanizm delegacji? A jakże:

import androidx.sqlite.db.SupportSQLiteOpenHelper

class BackupOpenHelperFactory(
  private val delegate: SupportSQLiteOpenHelper.Factory,
  private val backups: List<Backup>
) :
  SupportSQLiteOpenHelper.Factory {

  override fun create(configuration: SupportSQLiteOpenHelper.Configuration): SupportSQLiteOpenHelper {
    val decoratedConfiguration =
      SupportSQLiteOpenHelper.Configuration.builder(configuration.context)
        .name(configuration.name)
        .callback(BackupCallback(configuration.callback, backups))
        .build()
    return delegate.create(decoratedConfiguration)
  }
}

W parametrze do metody tworzącej obiekt klasy SupportSQLiteOpenHelper otrzymujemy konfigurację zawierającą kontekst, nazwę i wywołanie zwrotne. Callback jest elementem, którego szukamy. Zamiast przekazać oryginalnej konfiguracji, odtwarzamy ją z wywołaniem zwrotnym udekorowanym naszą własną implementacją. Teraz, aby ustawić naszą fabrykę, wystarczy:

fun provideDatabase(): RoomDatabase {
  return Room
    .databaseBuilder(/* ... */)
    .fallbackToDestructiveMigration()
    .openHelperFactory(
      BackupOpenHelperFactory(
        FrameworkSQLiteOpenHelperFactory(),
        listOf(ProductMigrationBackup(migrationDatabase))
      )
    )
    .build()
}

Voilà! Teraz kopie zapasowe będą tworzyć się przy każdej reinicjalizacji bazy danych. Podczas ich wywołania możesz zapisać dane w mniej restrykcyjnej bazie danych do dalszego odtworzenia, a następnie ponownie wstawić je do głównej bazy danych w pełnym formacie. Szczegóły takiej implementacji można znaleźć w linku do źródeł na dole artykułu.