Thread.sleep() a JEE

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
JEE

O ile prostota metody Thread.sleep() pozwala na szybkie i łatwe wytworzenie sztucznego opóźnienia, to szczególnie w środowisku JEE wykorzystanie jej nie jest zalecane. Wchodzi ona na grząski grunt zarządzania wątkami, które to powinno być obsługiwane przez kontener serwera aplikacji. Ta ingerencja może zakłócić zdolność kontenera do optymalizacji przydzielania zasobów i zarządzania wątkami, co prowadzi do degradacji wydajności i potencjalnych wąskich gardeł. W scenariuszach o dużym ruchu kontenerowi może zabraknąć wolnych wątków bądź połączenia ze źródłem danych, co może skutkować opóźnieniami lub awariami w obsłudze zapytań.

Timer Service

Zgodną z JEE alternatywą dla Thread.sleep jest TimerService. To zestaw interfejsów, który umożliwia programistom planowanie zadań do wykonania z danym opóźnieniem lub w określonych interwałach.

Prezentacja wyników w konsoli uruchomienia przykładu obrazującego wykorzystanie TimerService jako alternatywy dla Thread.sleep() w JEE

Aby skorzystać z tej usługi, należy wstrzyknąć zasób kontenera w postaci TimerService do EJB. Następnie przy użyciu metody createTimer() utworzyć odliczanie do wywołania swego rodzaju przerwania. Wreszcie, metoda oznaczona adnotacją @Timeout powinna zawierać implementację właściwego procesu, który ma zostać uruchomiony po określonej przerwie.

Podczas wywoływania metody createTimer() możesz podać parametr typu Serializable. Kontener udostępni jego dane w metodzie oznaczonej adnotacją @Timeout, przy wywołaniu getInfo() na argumencie typu Timer. W ten sposób można przekazać postępu prac bądź definicję zadania (np. wzorcem projektowym "Polecenie").

Oto przykład wywołania metod foo() i bar() z opóźnieniem 5 sekund pomiędzy nimi:

import javax.annotation.Resource;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.ejb.Timeout;
import javax.ejb.Timer;
import javax.ejb.TimerService;
import java.io.Serializable;
import java.time.Duration;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

@Stateless
public class MyEJB {
  public static class MyTimerInfo implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private final LocalDateTime startDateTime;
    private final LocalDateTime fooEndDateTime;

    public MyTimerInfo(LocalDateTime startDateTime, LocalDateTime fooEndDate) {
      this.startDateTime = startDateTime;
      this.fooEndDateTime = fooEndDate;
    }
  }

  @Resource
  private TimerService timerService;

  public void runFooBar() {
    LocalDateTime workStartDate = LocalDateTime.now();
    System.out.println("Starting foo() at " + workStartDate);
    foo();
    LocalDateTime fooEndDate = LocalDateTime.now();
    System.out.println("Ended foo() at " + fooEndDate);
    long delay = TimeUnit.SECONDS.toMillis(5);
    timerService.createTimer(delay, new MyTimerInfo(workStartDate, fooEndDate));
  }

  @Timeout
  public void onTimeout(Timer timer) {
    if (timer.getInfo() instanceof MyTimerInfo) {
      MyTimerInfo myTimerInfo = (MyTimerInfo) timer.getInfo();
      LocalDateTime barStartDateTime = LocalDateTime.now();
      System.out.println("Starting bar() at " + barStartDateTime);
      bar(myTimerInfo);
      LocalDateTime workEndDateTime = LocalDateTime.now();
      System.out.println("Ended bar() at " + workEndDateTime);
      System.out.printf("Total time for foo[%sms] + delay[%sms] + bar[%sms] = %sms%n",
          Duration.between(myTimerInfo.startDateTime, myTimerInfo.fooEndDateTime).toMillis(),
          Duration.between(myTimerInfo.fooEndDateTime, barStartDateTime).toMillis(),
          Duration.between(barStartDateTime, workEndDateTime).toMillis(),
          Duration.between(myTimerInfo.startDateTime, workEndDateTime).toMillis());
    } else {
      System.err.println("Unknown timer config");
    }
  }

  public void foo() {/***/} // This could return tracking id

  public void bar(MyTimerInfo workProgress) {/***/}
}

Oprócz generycznej metody createTimer() istnieje więcej metod, takich jak createSingleActionTimer(), createIntervalTimer() i createCalendarTimer. Ich interfejsy oczekuje parametru Serializable opcjonalnie opakowanego w obiekt TimerConfig, który umożliwia zmianę opcji persistent (domyślnie true). Parametr ten pozwala na wydłużenie czasu życia timera poza bieżącą instancję JVM.

W przypadku metod z adnotacją @Timeout istnieją dwa istotne ograniczenia:

Specyfikacja EJB umożliwia określenie dla tej metody jedynie atrybutów transakcji RequiresNew (domyślnie) lub NotSupported.

Metoda nie może deklarować możliwości wyrzucenia wyjątków aplikacyjnych.

Dodatkowo wywołanie takiej metody nie zawsze integruje się w pełni ze wszystkimi funkcjonalnościami kontenera. Przykładowo na serwerze WebLogic interceptory nie są aplikowane przy bezpośrednim jej wywołaniu przez kontener. Przy implementacji warto więc zwracać uwagę na tego typu funkcjonalności również w przypadku innych kontenerów.

Podsumowanie

Zgodną z JEE alternatywą dla Thread.sleep może być użycie wstrzykniętego zasobu TimerService i metody @Timeout. Usługa ta wymaga jednak podzielenia kodu na co najmniej dwie części, co jest trudniejsze, im głębiej znajdujemy się w hierarchii wywołań i im bardziej atomiczny musi być proces.

Asynchroniczny charakter może dodatkowo wymagać innego przepływu komunikacji. Jeśli na wynik takiej operacji czeka użytkownik, należy pomyśleć o mechanizmie informacji zwrotnej (np. podać identyfikator śledzenia).

Ze względu na złożoność optymalne jest porównanie ryzyka negatywnego wpływu Thread.sleep na zarządzanie zasobami kontenera w scenariuszach o dużym natężeniu ruchu z dodatkowymi wymaganiami modelu asynchronicznego. Koniec końców dobrze jest mieć dobry szkielet dla tego typu procesów (redukcja złożoności poznawczej, wydzielenie odpowiedzialności).