Rozmiar strony kursora PostgreSQL (EclipeLink JPA)

Autor
Damian
Terlecki
17 minut
JPA

Dostęp do danych bazy za pomocą kursora to wygodna metoda pozwalająca na zarządzanie rozmiarami pamięci wykorzystywanej przez zestaw wyników w danym momencie. W przypadku sterownika JDBC dla PostgreSQL dodatkowe warunki muszą być spełnione, aby pomimo zdefiniowanego rozmiaru stronicowania nie został zaciągnięty cały zbiór danych. Jeśli je pominiemy, nasza aplikacja może zaciągnąć kilka GB danych więcej, niż zamierzaliśmy.

Utworzenie kursora

Do najważniejszych wymagań należy to, że kursor musi być skonfigurowany jako TYPE_FORWARD_ONLY, a połączenie nie może odbywać się w trybie autocommit. O ile do czynienia mamy z samym interfejsem JDBC nie ma problemów ze spełnieniem postawionych warunków, o tyle w przypadku JPA sprawa się komplikuje. Zobaczmy, jaki może mieć to wpływ przy wykorzystaniu EclipeLinka.

import org.eclipse.persistence.config.HintValues;
import org.eclipse.persistence.config.QueryHints;
import org.eclipse.persistence.config.ResultSetType;
import org.eclipse.persistence.queries.Cursor;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.PersistenceUnit;
import javax.persistence.Query;

public class ForwardCursorTest {
  @PersistenceContext
  private EntityManager entityManager;

  private Cursor getInternalPgResultSet() {
    Query usersQuery = entityManager.createQuery("SELECT u from User u")
        .setHint(QueryHints.RESULT_SET_TYPE, ResultSetType.ForwardOnly)
        .setHint(QueryHints.SCROLLABLE_CURSOR, HintValues.TRUE)
        .setHint(QueryHints.MAINTAIN_CACHE, HintValues.FALSE)
        .setHint(QueryHints.JDBC_FETCH_SIZE, FETCH_SIZE);

    return (Cursor) usersQuery.getSingleResult();
  }
}

Do pozyskania typowego kursora posłużę się wskazówkami RESULT_SET_TYPE, SCROLLABLE_CURSOR, MAINTAIN_CACHE oraz JDBC_FETCH_SIZE. Dzięki nim EclipseLink zbuduje rezultat zapytania jako kursor. W tym miejscu możemy zrzutować wynik po prostu na Iterator, jednak dla potrzeby testu wewnętrznego stanu kursora skorzystam z interfejsu właściwego dla EclipseLinka.

Weryfikacja rozmiaru kursora

W tak zbudowanym zapytaniu brakuje nam konfiguracji właściwości autocommit. Specyfikacja JPA nie definiuje takiego interfejsu. Wartość tego parametru będzie sterowana zależnie od demarkacji oraz typu transakcji (RESOURCE_LOCAL lub JTA). Przykładowo możemy się zdziwić, że dla transakcji typu read-only nasz kursor zaciągnie cały zbiór danych:

import org.eclipse.persistence.queries.Cursor;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.postgresql.jdbc.PgResultSet;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import java.sql.SQLException;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals;

@SpringBootTest
public class ForwardCursorTest {

  private static final int FETCH_SIZE = 1;

  private interface Function<T, R, E extends Throwable> {
    R apply(T t) throws E;
  }
  
  private static int getConsuming(
      Cursor cursor,
      Function<PgResultSet, Integer, SQLException> getter
  ) throws SQLException {
    PgResultSet resultSet = cursor.getResultSet().unwrap(PgResultSet.class);
    Integer result = getter.apply(resultSet);
    cursor.close();
    return result;
  }

  //...

  @Test
  @Transactional(readOnly = true)
  public void testForwardCursorFetchSize_NonTransactional_ReadOnly() throws SQLException {
    Cursor cursor = getInternalPgResultSet();
    long fetchSize = getConsuming(cursor, PgResultSet::getLastUsedFetchSize);
    assertNotEquals(FETCH_SIZE, fetchSize);
    assertEquals(
        entityManager.createQuery("SELECT COUNT(u) FROM User u").getSingleResult(),
        fetchSize
    );
  }

  @Test
  public void testForwardCursorFetchSize_NonTransactional() throws SQLException {
    Cursor cursor = getInternalPgResultSet();
    assertNotEquals(FETCH_SIZE, getConsuming(cursor, PgResultSet::getLastUsedFetchSize));
  }
}

Dopiero po faktycznym rozpoczęciu transakcji uzyskamy oczekiwany rozmiar kursora. Moment ten może różnić się w zależności od zarządcy transakcji. Standardowo w Springu, będzie to w trakcie pierwszej operacji modyfikującej. Jeśli podepniemy konfigurację EclipseLinkJpaDialect z flagą lazyDatabaseTransaction ustawioną na false to każde zapytanie w trybie innym niż read-only zainicjalizuje transakcję.

W przypadku braku zarządcy właściwe rozpoczęcie można wymusić poprzez beginEarlyTransaction().

import javax.persistence.EntityManagerFactory;

@SpringBootTest
public class ForwardCursorTest {

  //...

  @Test
  @Transactional
  public void testForwardCursorFetchSize_Transactional() throws SQLException {
    entityManager.createNativeQuery("set application_name to 'Implicit autocommit disable';")
        .executeUpdate();
    Cursor cursor = getInternalPgResultSet();
    assertEquals(FETCH_SIZE, getConsuming(cursor, PgResultSet::getLastUsedFetchSize));
  }

  @PersistenceUnit
  private EntityManagerFactory entityManagerFactory;
  
  @Test
  public void testForwardCursorFetchSize_Transactional_NonManaged() throws SQLException {
    entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
    entityManager.getTransaction().begin();
    entityManager.unwrap(UnitOfWork.class).beginEarlyTransaction();
    Cursor cursor = getInternalPgResultSet();
    assertEquals(FETCH_SIZE, getConsuming(cursor, PgResultSet::getLastUsedFetchSize));
    entityManager.getTransaction().rollback();
  }
}

Dalej, w przypadku transakcji JEE specyfikacja JCA (JBoss/WildFly JDBC) zapewnia wyłączeniu trybu auto-commit już na samym początku transakcji (dla transakcyjnego źródła danych). W kontekście transakcji JEE z atrybutem TransactionAttributeType.NEVER nie rozpoczniemy transakcji JPA ani nie uzyskamy połączenia przy pomocy metody unwrap(). Możemy próbować przechwycić połączenie, nasłuchując zdarzeń sesyjnych EclipseLink, chociaż modyfikacja atrybutów nie będzie zgodna ze specyfikacją EJB 3.

Modyfikacja parametrów połączenia

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, odradzałbym łamanie konwencji. Postarajmy się spełnić warunki sterownika w zgodzie z wykorzystywanymi technologiami. Czy jednak w przypadku braku takich ograniczeń bylibyśmy w stanie niewielkim kosztem dodać wsparcie dla takiego przypadku użycia? Odpowiedzią na to pytanie będzie z pewnością interfejs EclipseLink SessionEventListener.

package dev.termian.demo;

import org.eclipse.persistence.config.QueryHints;
import org.eclipse.persistence.config.ResultSetType;
import org.eclipse.persistence.internal.databaseaccess.Accessor;
import org.eclipse.persistence.internal.databaseaccess.DatasourceCall;
import org.eclipse.persistence.internal.jpa.QueryHintsHandler;
import org.eclipse.persistence.internal.sessions.AbstractSession;
import org.eclipse.persistence.queries.DatabaseQuery;
import org.eclipse.persistence.sessions.SessionEvent;
import org.eclipse.persistence.sessions.SessionEventAdapter;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

public class CursorQueryAutocommitDisabler extends SessionEventAdapter {

  private final Set<Accessor> modifiedAccessors = 
      Collections.newSetFromMap(new ConcurrentHashMap<>());

  @Override
  public void preExecuteCall(SessionEvent event) { // #1
    super.preExecuteCall(event);
    DatabaseQuery query = getForwardCursorQuery(event);
    if (query != null) {
      disableAutocommit(query, query.getSession());
    }
  }

  private void disableAutocommit(DatabaseQuery query, AbstractSession session) {
    for (Accessor accessor : query.getAccessors()) { // #3a
      accessor.incrementCallCount(session); // #5
      Connection connection = accessor.getConnection(); // #3b
      try {
        if (connection.getAutoCommit()) {
          connection.setAutoCommit(false); // #6
          modifiedAccessors.add(accessor); // #7
        }
      } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
      }
    }
  }

  @Override
  public void postExecuteCall(SessionEvent event) {
    super.preExecuteCall(event);
    DatabaseQuery query = getForwardCursorQuery(event);
    if (query != null) {
      for (Accessor accessor : query.getAccessors()) {
        accessor.decrementCallCount();
      }
    }
  }

  private DatabaseQuery getForwardCursorQuery(SessionEvent event) { 
    if (!(event.getCall() instanceof DatasourceCall)) {
      return null;
    }
    DatasourceCall call = (DatasourceCall) event.getCall();
    if (call.getQuery() == null) {
      return null;
    }
    DatabaseQuery query = call.getQuery(); // #2

    //noinspection unchecked 
    Map<String, Object> hints = (Map<String, Object>) query
        .getProperty(QueryHintsHandler.QUERY_HINT_PROPERTY);
    if (hints == null || // #4
        !ResultSetType.ForwardOnly.equals(hints.get(QueryHints.RESULT_SET_TYPE))) {
      return null;
    }
    return query;
  }

  @Override
  public void preReleaseConnection(SessionEvent event) {
    super.preReleaseConnection(event);
    Accessor accessor = (Accessor) event.getResult();
    if (modifiedAccessors.remove(accessor)) {
      Connection connection = accessor.getConnection();
      try {
        connection.rollback();
        connection.setAutoCommit(true); // #8
      } catch (SQLException e) {
        accessor.setIsValid(false); // #9
      }
    }
  }
}

Metoda preExecuteCall() (#1) to moment, w którym EclipseLink 2.7+ zainicjalizował już listę akcesorów (#3a), za pomocą których realizowane jest połączenie do bazy danych (#3b). W tym miejscu możemy sprawdzić jakiego rodzaju zapytanie zostanie za chwilę wywołane (#2).

Jeśli mamy do czynienia z kursorem typu forward to inkrementujemy licznik połączeń (#4). W przypadku zewnętrznej puli połączeń (np. JNDI) w tym miejscu następuje pobranie połączenia SQL (zazwyczaj odbywa się to chwilę później). Połączenia z puli wewnętrznej inicjalizowane są natomiast przed wywołaniem preExecuteCall.

Następnie wyłączamy autocommit (#5) i zapisujemy akcesor jako zmodyfikowany (#6), aby później przywrócić poprzednią wartość połączenia (#7). Ostatecznie przed powrotem do puli, np. przy zamykaniu kursora, współdzielone blokady zostają zwolnione. W przypadku niespodziewanego błędu unieważniamy akcesor (#9), informując EclipseLink o konieczności zamknięcia połączenia.

Teraz naszą konfigurację możemy podpiąć w pliku persistence.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence 
       http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
  <persistence-unit name="my-pu">
    <!--...-->
    <properties>
      <!--...-->
      <property name="eclipselink.session-event-listener"
           value="dev.termian.demo.CursorQueryAutocommitDisabler"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>

Ewentualnie konfigurację możemy tymczasowo dodać do współdzielonej sesji serwerowej:

import org.eclipse.persistence.sessions.SessionEventManager;
import org.eclipse.persistence.sessions.server.ServerSession;

public class ForwardCursorTest {
  //...
  @Test
  public void testForwardCursorFetchSize_NonTransactional_AutocommitDisabled()
      throws SQLException {
    SessionEventManager eventManager = entityManagerFactory.createEntityManager()
        .unwrap(ServerSession.class).getEventManager();
    CursorQueryAutocommitDisabler queryListener = new CursorQueryAutocommitDisabler();
    eventManager.addListener(queryListener);

    try {
      Cursor cursor = getInternalPgResultSet();
      assertEquals(FETCH_SIZE, getConsuming(cursor, PgResultSet::getLastUsedFetchSize));
    } finally { // ServerSession is shared by entity managers of the same factory
      eventManager.removeListener(queryListener);
    }

    Cursor cursorOnReusedConnection = getInternalPgResultSet();
    assertNotEquals(FETCH_SIZE,
        getConsuming(cursorOnReusedConnection, PgResultSet::getLastUsedFetchSize)
    );
  }
}
EclipseLink kursor PostgreSQL ze stronicowaniem