JPA relacja tylko do odczytu poprzez tabelę pośrednią (join table)

Autor
Damian
Terlecki
16 minut
JPA

Dwie najczęściej używane adnotacje JPA używane do zmapowania relacji przy użyciu tabeli pośredniej to @JoinTable oraz połączenie @ElementCollection i @CollectionTable. W obu przypadkach aplikujemy je po stronie będącej właścicielem relacji. Wszystkie modyfikacje samej relacji są standardowo aktualizowane od strony właściciela.

Wyłączenie aktualizacji wartości w samej tabeli pośredniej nie jest takie proste. Mimo tego, że w adnotacji @JoinTable znajdują się atrybuty typu @JoinColumn z właściwościami updatable i insertable to jednak nie mają one wpływu na stan relacji w odróżnieniu do prostego łączenia. Sprawdźmy sobie to na przykładzie:

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;

import javax.persistence.CollectionTable;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.ElementCollection;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Getter
@Setter
@Entity
@Table(name="users")
@ToString(exclude = "id", callSuper = true)
public class User extends Person {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;
  private String name;

  @ManyToMany
  @JoinTable(name = "mentored_users",
      joinColumns = {@JoinColumn(name = "mentee_user_id",
          insertable = false, updatable = false)},
      inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "mentor_user_id",
          insertable = false, updatable = false)}
  )
  private List<User> mentors = new ArrayList<>();

  @ElementCollection
  @CollectionTable(name = "mentored_users",
      joinColumns = {@JoinColumn(name = "mentee_user_id")}
  )
  @Column(name = "mentor_user_id")
  private List<Long> mentorIds = new ArrayList<>();


  public void addMentor(User mentor) {
    mentors.add(mentor);
    mentorIds.add(mentor.getId());
  }

}

W powyższym przykładzie mamy prostą encję użytkownika wraz z relacją many-to-many w postaci mentor (użytkownik) — podopieczny (użytkownik). Na dwa sposoby mapujemy tę relację przy użyciu @JoinTable (lista encji) oraz @ElementCollection (lista identyfikatorów encji). Standardowo kaskadowość jest wyłączona. Spróbujemy teraz utrwalić dwa obiekty wraz z ich powiązaniem:

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.PersistenceUnit;
import javax.persistence.Query;
import java.math.BigInteger;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import static org.hamcrest.MatcherAssert.*;
import static org.hamcrest.Matchers.*;

@SpringBootTest
public class ReadOnlyCollectionTest {

  @PersistenceUnit
  EntityManagerFactory entityManagerFactory;
  EntityManager entityManager;

  @BeforeEach
  public void setUp() {
    entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
  }

  @Test
  public void testReadOnlyJoinTablePersist() {
    User mentor = new User();
    mentor.setName("ALICE");

    User mentee = new User();
    mentee.setName("BOB");

    entityManager.getTransaction().begin();
    entityManager.persist(mentor);
    mentee.addMentor(mentor);
    entityManager.persist(mentee);
    entityManager.getTransaction().commit();

    List<Map<String, Object>> mentors = getMentorJoinTable();
    assertThat(mentors, hasSize(1));
    assertThat(mentors.get(0), hasEntry(
        equalToIgnoringCase("mentor_user_id"),
        anyOf(// Long or BigInteger depending on dialect
            equalToObject(mentor.getId()),
            equalTo(BigInteger.valueOf(mentor.getId()))
        )
    ));
    assertThat(mentors.get(0), hasEntry(
        equalToIgnoringCase("mentee_user_id"),
        anyOf(
            equalToObject(mentee.getId()),
            equalTo(BigInteger.valueOf(mentee.getId()))
        )
    ));
  }

  // Hibernate
  private List<Map<String, Object>> getMentorJoinTable() {
    Query nativeQuery = entityManager.createNativeQuery("SELECT * FROM mentored_users");
    org.hibernate.query.Query<?> hibernateQuery = (org.hibernate.query.Query<?>) nativeQuery;
    hibernateQuery.setResultTransformer(org.hibernate.transform.AliasToEntityMapResultTransformer.INSTANCE);
    //noinspection unchecked
    return nativeQuery.getResultList();
  }
  
  // EclipeLink
  private List<Map<String, Object>> getMentorJoinTable() {
    //noinspection unchecked
    return entityManager.createNativeQuery("SELECT * FROM mentored_users")
        .setHint(
            org.eclipse.persistence.config.QueryHints.RESULT_TYPE,
            org.eclipse.persistence.config.ResultType.Map
        )
        .getResultList();
  }
}

Zarówno w przypadku Hibernate, jak i EclipseLink, EntityManager zbuduje i wyśle dwa zapytania dodające relację do tabeli pośredniej. Wyrzucony zostanie wyjątek RollbackException.

Logi z Hibernate:

2022-02-20 14:39:40.533 DEBUG 2760 --- [main] org.hibernate.SQL            : 
  
values
  identity_val_local()
Hibernate: 
  
values
  identity_val_local()
2022-02-20 14:39:40.554 DEBUG 2760 --- [main] org.hibernate.SQL            : 
  /* insert collection
    row User.mentorIds */ insert 
    into
      mentored_users
      (mentee_user_id, mentor_user_id) 
    values
      (?, ?)
Hibernate: 
  /* insert collection
    row User.mentorIds */ insert 
    into
      mentored_users
      (mentee_user_id, mentor_user_id) 
    values
      (?, ?)
2022-02-20 14:39:40.558 TRACE 2760 --- [main] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder   : binding parameter [1] as [BIGINT] - [6]
2022-02-20 14:39:40.558 TRACE 2760 --- [main] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder   : binding parameter [2] as [BIGINT] - [5]
2022-02-20 14:39:40.559 DEBUG 2760 --- [main] org.hibernate.SQL            : 
  /* insert collection
    row User.mentors */ insert 
    into
      mentored_users
      (mentee_user_id, mentor_user_id) 
    values
      (?, ?)
Hibernate: 
  /* insert collection
    row User.mentors */ insert 
    into
      mentored_users
      (mentee_user_id, mentor_user_id) 
    values
      (?, ?)
2022-02-20 14:39:40.562 TRACE 2760 --- [main] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder   : binding parameter [1] as [BIGINT] - [6]
2022-02-20 14:39:40.562 TRACE 2760 --- [main] o.h.type.descriptor.sql.BasicBinder   : binding parameter [2] as [BIGINT] - [5]
2022-02-20 14:39:40.570 WARN 2760 --- [main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : SQL Error: 20000, SQLState: 23505
2022-02-20 14:39:40.570 ERROR 2760 --- [main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : The statement was aborted because it would have caused a duplicate key value in a unique or primary key constraint or unique index identified by 'SQL220220143939760' defined on 'MENTORED_USERS'.

Logi z EclipseLink:

[EL Fine]: sql: 2022-02-20 15:19:14.204--ClientSession(1679352734)--Connection(488422671)--Thread(Thread[main,5,main])--INSERT INTO mentored_users (mentee_user_id, mentor_user_id) VALUES (?, ?)
  bind => [6, 5]
[EL Finest]: query: 2022-02-20 15:19:14.21--ClientSession(1679352734)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query DataModifyQuery(name="mentors" )
[EL Fine]: sql: 2022-02-20 15:19:14.21--ClientSession(1679352734)--Connection(488422671)--Thread(Thread[main,5,main])--INSERT INTO mentored_users (mentor_user_id, mentee_user_id) VALUES (?, ?)
  bind => [5, 6]
[EL Fine]: sql: 2022-02-20 15:19:14.224--ClientSession(1679352734)--Thread(Thread[main,5,main])--VALUES(1)
[EL Warning]: 2022-02-20 15:19:14.232--ClientSession(1679352734)--Thread(Thread[main,5,main])--Local Exception Stack: 
Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.7.10.v20211216-fe64cd39c3): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException
Internal Exception: org.apache.derby.shared.common.error.DerbySQLIntegrityConstraintViolationException: The statement was aborted because it would have caused a duplicate key value in a unique or primary key constraint or unique index identified by 'SQL220220151913200' defined on 'MENTORED_USERS'.
Error Code: 20000
Call: INSERT INTO mentored_users (mentor_user_id, mentee_user_id) VALUES (?, ?)
  bind => [5, 6]

Tabela pośrednia tylko do odczytu

Powyższy przykład nie jest zbyt poprawny z punktu widzenia JPA. Mimo tego poszczególne implementacje pozwalają na modyfikacje relacji w sposób, który będzie nam pasował.

Hibernate

Interfejs org.hibernate.persister.entity.EntityPersister i org.hibernate.persister.collection.CollectionPersister wraz z adnotacją org.hibernate.annotations.Persister pozwalają zdefiniować na danym polu niestandardową logikę mapowania encji/elementów w Hibernate. Rozszerzając klasę bazową BasicCollectionPersister, wystarczy, że w konstruktorze na kolekcji przestawimy flagę inverse na true. Zapisywanie, aktualizacja i usuwanie wierszy tabeli pośredniej będzie pomijane jakby właścicielem relacji była inna strona.

import org.hibernate.MappingException;
import org.hibernate.cache.CacheException;
import org.hibernate.cache.spi.access.CollectionDataAccess;
import org.hibernate.mapping.Collection;
import org.hibernate.persister.collection.BasicCollectionPersister;
import org.hibernate.persister.spi.PersisterCreationContext;

public class ReadOnlyCollectionPersister extends BasicCollectionPersister {
  private static Collection asInverse(Collection collection) {
    collection.setInverse(true);
    return collection;
  }

  public ReadOnlyCollectionPersister(
      Collection collectionBinding,
      CollectionDataAccess cacheAccessStrategy,
      PersisterCreationContext creationContext) throws MappingException,
      CacheException {
    super(asInverse(collectionBinding), cacheAccessStrategy, creationContext);
  }
}

Dodając adnotację @Persister ze wskazaniem na nasz kontrakt na jednej z definicji kolekcji sprawi, że test przejdzie pomyślnie:

  //...
  @ManyToMany
  @JoinTable(name = "mentored_users",
      joinColumns = {@JoinColumn(name = "mentee_user_id")},
      inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "mentor_user_id")}
  )
  @Persister(impl = ReadOnlyCollectionPersister.class)
  private List<User> mentors = new ArrayList<>();
  //...

Hibernate swoją drogą oferuje adnotację org.hibernate.annotations.Immutable, działa ona jednak inaczej. Przede wszystkim nie pozwala na usuwanie i dodawanie elementów kolekcji dla obiektu zarządzanego, co nie do końca pasuje do naszego problemu. Poza BasicCollectionPersister możemy jeszcze wybrać OneToManyPersister, jeśli korzystamy z adnotacji @OneToMany.

Modyfikację informacji dotyczących mapowania w przypadku EclipseLink wykonać możemy przy użyciu adnotacji org.eclipse.persistence.annotations.Customizer oraz interfejsu org.eclipse.persistence.config.DescriptorCustomizer. Do uzyskania podobnego rezultatu w kontekście aktualizacji tabeli pośredniej, możemy skorzystać z funkcjonalności read-only. Chociaż sama adnotacja @ReadOnly tego nie pozwala, to podczas konfiguracji deskryptora możemy samą relację przełączyć w oczekiwany tryb.

import org.eclipse.persistence.config.DescriptorCustomizer;
import org.eclipse.persistence.descriptors.ClassDescriptor;

public class UserDescriptorCustomizer implements DescriptorCustomizer {
  @Override
  public void customize(ClassDescriptor descriptor) {
    descriptor.getMappingForAttributeName("mentors").setIsReadOnly(true);
  }
}

Aplikacja konfiguratora odbywa się na poziomie klasy encji:

//...
@Customizer(UserDescriptorCustomizer.class)
public class User extends Person { /*...*/ }
JPA read-only @JoinTable