Java Foreign Linker API na przykładzie setsockopt

Autor
Damian
Terlecki
11 minut
Java

W jednym z poprzednich artykułów pokazałem, w jaki sposób możemy wykorzystać deskryptor socketu w Javie, aby ustawić natywne opcje TCP/IP przy wykorzystaniu JNA (Java Native Access). Propozycja ulepszenia JDK JEP 389: Foreign Linker API (Incubator) zaimplementowana w wersji JDK 16 jako dopełnienie Foreign-Memory Access API (JEP-370/JEP 383/JEP 393), wprowadza potężny interfejs pozwalający na interoperacyjność z bibliotekami C.

JEP 389 to moduł inkubacyjny (JEP 11) pod postacią pakietu jdk.incubator.foreign. Oznacza to, że interfejs nie jest jeszcze w fazie finalnej, ale już w wesji JDK 16 możemy zacząć go testować. Sprawdźmy więc, jak będzie wyglądać wspomniana implementacja natywnych opcji socketu, gdy zamiast JNA wykorzystamy FLA (Foreign Linker API).

Foreign Linker API i setsockopt

Przed rozpoczęciem zabawy konieczne będzie dodanie modułu jdk.incubator.foreign do fazy kompilacji. Korzystając z Mavena, wystarczy, że dodamy następujące parametry do wtyczki maven-compiler-plugin:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <source>16</source>
        <target>16</target>
        <compilerArgs>
          <arg>--add-modules</arg>
          <arg>jdk.incubator.foreign</arg>
        </compilerArgs>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

I już powinniśmy widzieć (IDE/kompilator) klasy nowego pakietu. Zaczniemy od klasy CLinker. Pomijając metody statyczne, na instancji tego obiektu wywołać możemy dwie metody: downcallHandle i upcallStub. Pierwsza pozwala właśnie na zmapowanie funkcji zewnętrznej (np. z biblioteki języka C), natomiast druga na stworzenie wskaźnika na taką funkcję, który będziemy mogli przekazać do wywołania przez inną funkcję.

Do wywołania funkcji setsockopt skorzystamy właśnie z downcallHandle. Potrzebować będziemy symbol funkcji, jej typ oraz deskryptor. Argumenty te brzmią dosyć znajomo i poniższy kod na pewno będzie dla Ciebie zrozumiały:

import jdk.incubator.foreign.CLinker;
import jdk.incubator.foreign.FunctionDescriptor;
import jdk.incubator.foreign.LibraryLookup;
import jdk.incubator.foreign.MemoryAddress;

import java.lang.invoke.MethodHandle;
import java.lang.invoke.MethodType;

public class LinuxForeignSocketConfigurer extends SocketConfigurer {
  // /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/socket.h:
  // extern int setsockopt (int __fd, int __level, int __optname, const void *__optval, socklen_t __optlen) __THROW; 
  private static final MethodHandle setsockopt = CLinker.getInstance().downcallHandle(
      LibraryLookup.ofDefault()
          .lookup("setsockopt")
          .orElseThrow(ExceptionInInitializerError::new),
      MethodType.methodType(
          int.class,
          int.class,
          int.class,
          int.class,
          MemoryAddress.class,
          int.class
      ),
      FunctionDescriptor.of(
          CLinker.C_INT,
          CLinker.C_INT,
          CLinker.C_INT,
          CLinker.C_INT,
          CLinker.C_POINTER,
          CLinker.C_INT
      )
  );
  //...
}

Do odnalezienia funkcji wystarczy skorzystać z instancji typu LibraryLookup. Jeśli funkcja wchodzi w skład statycznych bibliotek wymaganych przez maszyny wirtualnej, to możemy użyć statycznej metody fabrycznej ofDefault. Alternatywnie, znając nazwę biblioteki, możemy ją załadować za pomocą metody statycznej ofLibrary.

Ostatecznie za pomocą deskryptora funkcji FunctionDescriptor oraz MethodType zdefiniujemy i zmapujemy argumenty jakie przyjmuje szukana funkcja. Dzięki definicji wskaźnika CLinker.C_POINTER oraz interfejsowi MemoryAddress w prosty sposób oznaczymy argument jako wskaźnik na pewien adres pamięci.

Równocześnie interfejs pozwala na zdefiniowanie referencji na globalną zmienną z wybranej biblioteki (np. na kod błędu ustawiany przez funkcje systemowe):

import jdk.incubator.foreign.MemorySegment;

public class LinuxForeignSocketConfigurer extends SocketConfigurer {
  //...
  private static final MemorySegment errno = LibraryLookup.ofDefault()
      .lookup("errno").orElseThrow(ExceptionInInitializerError::new)
      .address().asSegmentRestricted(8);
  //...
}

Wywołanie funkcji jest analogiczne jak w przypadku mechanizmu refleksji. W odróżnieniu jednak od JNA nie otrzymamy jednak wyjątku w przypadku gdy funkcja natywna zakończy się z wartością niezerową. O uzyskanie kodu bądź opisu błędu musimy już zadbać sami:

import dev.termian.setsockopt.net.impl.FileDescriptorWrapper;
import java.io.IOException;

public class LinuxForeignSocketConfigurer extends SocketConfigurer {
  //...
  private static void setSockOpt(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, int level, int optionName, MemorySegment optionValue) throws Throwable {
    Integer result = (Integer) setsockopt.invoke(
        fileDescriptor.getFd(),
        level,
        optionName,
        optionValue.address(),
        4
    );
    if (result != 0) {
      throw new IOException("Error code: " + errno.toIntArray()[0]);
    }
  }
  //...
}

Finalny kawałek kodu to alokacja natywnego kawałka pamięci poza stertą. Taki segment możemy wykorzystać do ustawienia wartości opcji socketu. Ostatecznie interfejs pozwala nam wyciągnąć adres segmentu i przekazać go do funkcji natywnej.

import jdk.incubator.foreign.MemoryAccess;

public class LinuxForeignSocketConfigurer extends SocketConfigurer {
  //...
  @Override
  public void setDontFragment(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, boolean dontFragment) {
    try (MemorySegment optionValue = MemorySegment.allocateNative(32)) {
      MemoryAccess.setIntAtIndex(optionValue, 0, dontFragment ? CSocket.IP_PMTUDISC_WANT : CSocket.IP_PMTUDISC_DONT);
      setSockOpt(fileDescriptor, CSocket.IPPROTO_IP, CSocket.IP_MTU_DISCOVER, optionValue);
    } catch (Throwable throwable) {
      throw new RuntimeException(throwable);
    }
  }
}

Przy uruchomieniu na Javie 16 dodatkowo konieczne będzie dodanie modułu do fazy uruchomieniowej i wyłączenie flagi foreign.restricted chroniącej przed nieoczekiwanym wykorzystaniem interfejsu. Nieumiejętne wykorzystanie części nowego API może bowiem prowadzić do problemów ze stabilnością i błędami pamięci przed którymi jesteśmy zazwyczaj chronieni. Mając to na uwadze oraz pamiętając o mechanizmie refleksji wykorzystanym do uzyskania deskryptora z poprzedniego artykułu, konieczne będzie ustawienie następujących parametrów JVM:

--illegal-access=permit --add-modules jdk.incubator.foreign -Dforeign.restricted=warn
Błędy w przypadku braku modułu przy kompilacji: "java: package jdk.incubator.foreign is not visible", przy uruchomieniu: "java.lang.NoClassDefFoundError: jdk/incubator/foreign/MemoryLayout", brak flagi: "java.lang.IllegalAccessError: Illegal access to restricted foreign method: CLinker.getInstance ; system property 'foreign.restricted' is set to 'deny'"

Podsumowanie

Foreign Linker API oraz Foreign-Memory Access API to obiecujące rozszerzenia JDK pozwalające na lepszą interoperacyjność z bibliotekami C, oraz pamięcią natywną. Już w fazie inkubacyjnej oferują wiele możliwości do tej pory dostępnych jedynie przy użyciu JNA/JNI oraz klasy sun.misc.Unsafe. Odnośnik do pełnego kod źródłowego opisanego w tym artykule znajdziesz poniżej.