JBoss/Wildfly EJB Client Logger

Autor
Damian
Terlecki
12 minut
JEE
EJB CLient Logger

Biblioteki klienckie do serwera JBoss/Wildfly dają możliwość podpięcie własnej logiki wokół wywoływań metod EJB. Wystarczy, że zaimplementujemy interfejs org.jboss.ejb.client.EJBClientInterceptor z metodą handleInvocation() wysyłającą zapytanie oraz z metodą handleInvocationResult(), która to przetwarza (marshall) rezultat zapytania.

wildfly-config.xml

Interceptor podpinamy za pomocą pliku konfiguracyjnego wildfly-config.xml, umieszczonego w korzeniu classpath (zazwyczaj będzie to src/main/resources/wildfly-config.xml), bądź w folderze META-INF (src/main/resources/META-INF/wildfly-config.xml). Alternatywnie, umiejscowienie pliku wprowadzić możemy poprzez parametr systemowy Javy wildfly.config.url.

W pliku konfiguracyjnym podajemy pełną nazwę klasy implementującej interceptor wraz z nazwą pakietu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <jboss-ejb-client xmlns="urn:jboss:wildfly-client-ejb:3.0">
    <global-interceptors>
      <interceptor class="dev.termian.demo.EJBClientLoggingInterceptor"/>
    </global-interceptors>
  </jboss-ejb-client>
</configuration>

Taki interceptor możemy również skonfigurować dla specyficznego połączenia, dodając go wewnątrz elementu jboss-ejb-clientconnectionsconnectioninterceptors.

EJBClientInterceptor

Do naszego przykładu potrzebować będziemy przede wszystkim bibliotek klienckich wildfly-ejb-client-bom. Dodatkowo przyda się API sl4j do implementacji prostego loggera, a także lombok, aby nie rozpisywać się w naszym przykładzie:


<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.wildfly</groupId>
    <artifactId>wildfly-ejb-client-bom</artifactId>
    <version>24.0.0.SP1</version>
    <type>pom</type>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
    <version>1.7.32</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.7.32</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
    <version>1.18.20</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
</dependencies>

Uważne oko wyłapie, że zaimportowaliśmy wiązanie slf4j-jdk14, co oznacza, że skorzystamy z loggera systemowego JUL oferowanego przez Javę. Konfigurację logowania znajdziesz w pliku jre/lib/logging.properties w miejscu instalacji JRE. Za pomocą parametru systemowego Javy java.util.logging.config.file podepniesz również projektową konfigurację loggera, np. z ustawionym poziomem logowania na DEBUG.

Informacje, do których mamy dostęp podczas wywoływania metod przez klienta to między innymi nazwa aplikacji, z której pochodzi ziarno, nazwa ziarna, metoda, parametry, czas wykonania oraz serwer docelowy. Takie dane przydają się podczas wstępnej analizy różnego rodzaju problemów biznesowych, jak i wydajnościowych.

package dev.termian.demo;

import lombok.Builder;
import lombok.Getter;
import lombok.NonNull;
import lombok.ToString;

@Builder
@Getter
@ToString
class EJBClientLog {
  @NonNull
  private final String application;
  @NonNull
  private final String view;
  @NonNull
  private final String method;
  private final Object[] parameterValues;
  @NonNull
  private final String[] parameterTypes;
  private final String weakAffinity;
  @NonNull
  private final String strongAffinity;
  private final String session;
  private final Long executionTimeMs;
  private final Object response;
}

Sam interceptor będzie zasadniczo prosty. Wywołanie procesu wysłania zapytania i przeprocesowania odbywa się poprzez oddelegowanie do obiektu kontekstu. Kontekst następnie aktywuje kolejny interceptor, wywołując właściwą metodę na sam koniec takiego łańcucha.

package dev.termian.demo;

import lombok.SneakyThrows;
import org.jboss.ejb.client.Affinity;
import org.jboss.ejb.client.EJBClientInterceptor;
import org.jboss.ejb.client.EJBClientInvocationContext;
import org.jboss.ejb.client.EJBLocator;
import org.jboss.ejb.client.EJBMethodLocator;
import org.jboss.ejb.client.EJBSessionCreationInvocationContext;
import org.jboss.ejb.client.SessionID;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.lang.reflect.Field;
import java.net.URI;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.stream.IntStream;

public class EJBClientLoggingInterceptor implements EJBClientInterceptor {

  private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(EJBClientInterceptor.class);
  private static final Field START_NANO_TIME_FIELD;

  static {
    try {
      START_NANO_TIME_FIELD = EJBClientInvocationContext.class.getDeclaredField("startTime");
      START_NANO_TIME_FIELD.setAccessible(true);
    } catch (NoSuchFieldException e) {
      throw new ExceptionInInitializerError(e);
    }
  }

  @Override
  public void handleInvocation(EJBClientInvocationContext context) throws Exception {
    try {
      context.sendRequest();
    } catch (Exception e) {
      logError(context, e);
      throw e;
    }
  }

  @Override
  public Object handleInvocationResult(EJBClientInvocationContext context) throws Exception {
    try {
      Object result = context.getResult();
      if (LOGGER.isDebugEnabled()) {
        logDebug(context, result);
      } else {
        logInfo(context);
      }
      return result;
    } catch (Exception e) {
      logError(context, e);
      throw e;
    }
  }

  @Override
  public SessionID handleSessionCreation(EJBSessionCreationInvocationContext context) throws Exception {
    return EJBClientInterceptor.super.handleSessionCreation(context);
  }

  private void logError(EJBClientInvocationContext context) {
    if (LOGGER.isErrorEnabled()) {
      LOGGER.error(formatMessage(context).response(e).build().toString());
    }
  }

  private void logInfo(EJBClientInvocationContext context) {
    if (LOGGER.isInfoEnabled()) {
      LOGGER.info(formatMessage(context).build().toString());
    }
  }

  private void logDebug(EJBClientInvocationContext context, Object response) {
    if (LOGGER.isDebugEnabled()) {
      LOGGER.debug(formatMessage(context).response(response).build().toString());
    }
  }

  @SneakyThrows
  private EJBClientLog.EJBClientLogBuilder formatMessage(EJBClientInvocationContext context) {
    EJBClientLog.EJBClientLogBuilder log = EJBClientLog.builder();

    EJBLocator<?> ejbLocator = context.getLocator();
    log.application(ejbLocator.getIdentifier().toString());
    log.view(ejbLocator.getViewType().getName());
    log.weakAffinity(getAffinityUri(context.getWeakAffinity()));
    log.strongAffinity(getAffinityUri(ejbLocator.getAffinity()));
    if (ejbLocator.isStateful()) {
      log.session(ejbLocator.asStateful().getSessionId().toString());
    }

    EJBMethodLocator methodLocator = context.getMethodLocator();
    log.method(methodLocator.getMethodName());
    log.parameterValues(context.getParameters());
    log.parameterTypes(IntStream.range(0, methodLocator.getParameterCount())
        .mapToObj(methodLocator::getParameterTypeName)
        .toArray(String[]::new));

    log.executionTimeMs(TimeUnit.MILLISECONDS.convert(System.nanoTime() - START_NANO_TIME_FIELD.getLong(context), TimeUnit.NANOSECONDS));

    return log;
  }

  private String getAffinityUri(Affinity affinity) {
    if (affinity == null) {
      return null;
    }
    URI uri = affinity.getUri();
    if (uri == null) {
      return null;
    }
    return uri.toString();
  }

}

Większość potrzebnych nam informacji wyciągniemy z obiektu EJBClientInvocationContext, a właściwie z jego stanu reprezentowanego przez obiekty typu EJBLocator oraz EJBMethodLocator. Sam kontekst wywołania w swojej implementacji zapisuje czas rozpoczęcia inwokacji w polu startTime. Nie jest to najlepsza praktyka, ale z pomocą mechanizmu refleksji możemy w prosty sposób wyliczyć czas wywołania i przetwarzania rezultatu odpowiedzi.

Warto zauważyć, że logowanie następuje warunkowo w zależności od poziomu logowania. Dzięki temu narzut związany z tworzeniem niestandardowego obiektu wiadomości jest pomijany przy ustawieniu wyższego poziomu logowania. Ostatecznie takie logowanie moglibyśmy dalej powiązać z sesją użytkownika właściwą dla wybranego szkieletu aplikacji.

Pomijając implementację i konfigurację formatowania, przy komunikacji za pomocą protokołu HTTP logi klienta EJB będą prezentować się w następujący sposób:

Jul 25, 2021 12:13:31 PM dev.termian.demo.EJBClientLoggingInterceptor logDebug
FINE: EJBClientLog(application=/server-1.0-SNAPSHOT/DemoBean, view=demo.DemoService, method=getMyPayload, parameterValues=[PARAM1], parameterTypes=[java.lang.String], weakAffinity=http://172.17.0.2:8081/wildfly-services, strongAffinity=http://172.17.0.2:8081/wildfly-services, session=UUIDSessionID [6013c9fd-d512-4210-93d1-b0e32b7a5cbc], executionTime=72, response=[demo.DemoDto@422dbc02])
Jul 25, 2021 12:13:31 PM dev.termian.demo.EJBClientLoggingInterceptor logDebug
FINE: EJBClientLog(application=/server-1.0-SNAPSHOT/DemoBean, view=demo.DemoService, method=runClient, parameterValues=null, parameterTypes=[], weakAffinity=http://172.17.0.2:8081/wildfly-services, strongAffinity=http://172.17.0.2:8081/wildfly-services, session=UUIDSessionID [6013c9fd-d512-4210-93d1-b0e32b7a5cbc], executionTime=31, response=null)
Jul 25, 2021 1:46:01 PM dev.termian.demo.EJBClientLoggingInterceptor logError
SEVERE: EJBClientLog(application=/server-1.0-SNAPSHOT/StatelessDemoBean, view=demo.StatelessDemoService, method=getMyPayload, parameterValues=[THROW], parameterTypes=[java.lang.String], weakAffinity=null, strongAffinity=http://172.17.0.2:8081/wildfly-services, session=null, executionTimeMs=132, response=java.lang.InterruptedException: Interrupted by user)

Podsumowanie

Za pomocą interceptora EJB zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym wildfly-config.xml, jesteśmy w stanie w prosty sposób dodać logowanie wywołań metod EJB po stronie klienta Wildfly/JBoss. Niestety tym sposobem nie przechwycimy samego procesu lokalizacji ziarna. Dokładniejsze, choć już nie tak dopasowane logi otrzymamy, konfigurując poziomy logowania loggerów wewnątrz bibliotek klienckich JBossa (np. org.jboss.ejb.client).