Opcje natywne socketu w Javie

Autor
Damian
Terlecki
20 minut
Java

Jeśli w naszej aplikacji potrzebujemy ustawić dodatkowe opcje TCP/IP ponad te oferowane przez Javę to do wyboru mamy kilka opcji.

 1. Biblioteka RockSaw – pozwala stworzenie socketu typu SOCK_RAW z pominięciem warstwy transportowej/sieciowej i danych. Rozwiązanie te pozwala na dosyć niskopoziomową implementację obsługi własnego protokołu. Utworzenie tego typu socketu wymaga uprawnień administratorskich.
 2. Własna implementacja interfejsu pozwalająca na ustawienie dodatkowych opcji TCP/IP – różne systemy operacyjne oferują dodatkowe opcje konfiguracyjne ponad te oferowane przez Javę. Rozwiązanie takie wiąże się z wykorzystaniem alternatywnej do pakietu java.net/java.nio biblioteki zewnętrznej bądź implementację własnej przy użyciu JNI (Java Native Interface) lub JNA (Java Native Access) pod wybrany system.
 3. Wykorzystanie standardowych pakietów Javy i podpięcie JNI/JNA jedynie w wybranych miejscach na potrzeby dodatkowej konfiguracji.

Używając samego mechanizmu refleksji, nie jesteśmy w stanie obejść ograniczeń konfiguracyjnych, które znajdują się w metodach JNI. Trzy powyższe opcje wiążą się z różnego poziomu złożonością. Ważną kwestią jest wybór pasującego rozwiązania i rozważenie wszystkich za i przeciw, między innymi pod względem utrzymania, przenośności (wsparcia dla wielu platform) i podatności na błędy.

Niestety, oprócz RockSaw nie znalazłem sprawdzonej biblioteki do komunikacji przy pomocy socketów standardowych typów. Rozpatrzmy więc opcję 3, jako najmniej czasochłonną do aplikacji dodatkowych opcji TCP/IP podczas połączenia internetowego.

Wireshark – flaga natywna DF warstwy IP ustawiona na 0

setsockopt

W systemach Windows, Linux, jak i BSD opcje TCP/IP możemy skonfigurować przy pomocy funkcji biblioteki systemowej języka C setsockopt. Do niej właśnie musimy przekazać socket, poziom opcji wskazujący na protokół wybranej warstwy TCP/IP oraz jej wartość. Socket jest tutaj równoznaczny z deskryptorem pliku, czyli unikalnym identyfikatorem zasobu w systemie.

Analizując implementację standardowych klas Javy powiązanych z socketami java.net.Socket i java.nio.channels.SocketChannel, referencje do takich deskryptorów odnajdziemy w następujących klasach:

 • java.net.Socket.impljava.net.SocketImpl.fdjava.io.FileDescriptor.fd;
 • sun.nio.ch.SocketChannelImpl.fdjava.io.FileDescriptor.fd.

Przeglądając kod głębiej, dostrzeżemy, że deskryptor ustawia się przy otwieraniu/tworzeniu kanału SocketChannel.open(). W przypadku socketu odbywa się to natomiast przy operacji bind/connect(). Finalnie opcje (TCP) ustawiane są za pomocą metody natywnej, zależnej od wersji Javy. Ostatecznie wywołanie delegowane jest właśnie do funkcji setsockopt, która konfiguruje powiązany deskryptor.

Java ➜ setsockopt

Wiedząc już, w jaki sposób następuje konfiguracja opcji TCP/IP możemy przystąpić do implementacji naszej nakładki. Najprostszym sposobem będzie uzyskanie referencji do utworzonego deskryptora socketu i ustawienie interesujących nas opcji TCP/IP za pomocą własnej metody natywnej. W ten sposób z socketu ciągle będziemy mogli korzystać w standardowy sposób z poziomu kodu Javy.

JNA

Zacznijmy więc od samego dołu. Do implementacji wywołania funkcji setsockopt załadujemy bibliotekę JNA. Jest to znacznie prostsza alternatywa dla pisania kodu natywnego JNI. Do pliku pom.xml (maven) zaciągniemy następujące zależności:

<dependency>
  <groupId>net.java.dev.jna</groupId>
  <artifactId>jna</artifactId>
  <version>5.8.0</version>
</dependency>

Przykład oparty będzie o system Linux. Odpowiednik kodu dla Windowsa znajdziesz w repozytorium na dole strony. Biblioteka, w której znajduje się implementacja konfiguracji socketów, nosi nazwę libc. Taką bibliotekę załadujemy przy pomocy JNA w następujący sposób:

package dev.termian.setsockopt.net.config;

import com.sun.jna.LastErrorException;
import com.sun.jna.Library;
import com.sun.jna.Native;
import com.sun.jna.Pointer;

interface CSocket extends Library {
  CSocket INSTANCE = Native.load("c", CSocket.class);

  int IPPROTO_IP = 0; // grep IPPROTO_IP /usr/include/netinet/in.h
  int IP_MTU_DISCOVER = 10; // find /usr/include -name in.h | xargs grep IP_MTU_DISCOVER
  int IP_PMTUDISC_DONT = 0; // find /usr/include -name in.h | xargs grep IP_PMTUDISC_DONT
  int IP_PMTUDISC_WANT = 1; // find /usr/include -name in.h | xargs grep IP_PMTUDISC_WANT
  int IP_TTL = 2; // find /usr/include -name in.h | xargs grep IP_TTL
  
  int setsockopt(
      int socket,
      int level,
      int option_name,
      Pointer option_value,
      int option_len
  ) throws LastErrorException; // find /usr/include -name socket.h | xargs grep setsockopt

}

JNA w bardzo przejrzysty sposób pozwala nam zdefiniować interfejs biblioteki. Na nasze potrzeby, wystarczy nam funkcja setsockopt oraz parametry z poszczególnych plików nagłówkowych, którymi jesteśmy zainteresowani. Dla przykładu postaramy się ustawić flagę IP DF (Don't Fragment) oraz czas życia IP TTL (Time To Live).

package dev.termian.setsockopt.net.config;

import com.sun.jna.ptr.IntByReference;

public class LinuxSocketConfigurer extends SocketConfigurer {

  public LinuxSocketConfigurer(Configuration configuration) {
    super(configuration);
  }

  @Override
  public void setDontFragment(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, boolean dontFragment) {
    CSocket.INSTANCE.setsockopt(
        fileDescriptor.getFd(),
        CSocket.IPPROTO_IP,
        CSocket.IP_MTU_DISCOVER,
        new IntByReference(dontFragment ?
            CSocket.IP_PMTUDISC_WANT :
            CSocket.IP_PMTUDISC_DONT
        ).getPointer(),
        4
    );
  }

  @Override
  public void setTtl(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, int ttl) {
    CSocket.INSTANCE.setsockopt(
        fileDescriptor.getFd(),
        CSocket.IPPROTO_IP,
        CSocket.IP_TTL,
        new IntByReference(ttl).getPointer(),
        4
    );
  }

}

W przypadku Linuksa, od wersji 2.2 włącznie, flagę DF (fragmentację) możemy włączyć, przekazując opcję IP_MTU_DISCOVER z wartością IP_PMTUDISC_DONT. Wywołanie funkcji z biblioteki C dzięki JNA jest bardzo proste. Warto zwrócić uwagę na sposób przekazywanie referencji do bufora. Dla porównania, funkcja w języku C wygląda następująco:

extern int setsockopt (
    int __fd,
    int __level,
    int __optname,
    const void *__optval,
    socklen_t __optlen
    ) __THROW;

Deskryptor pliku

Do szczęścia brakuje nam tylko deskryptora naszego socketu. Niestety, w przypadku standardowych pakietów Javy, deskryptor ten nie jest częścią interfejsu. Idąc na skróty, możemy skorzystać z mechanizmu refleksji, ale w razie zmian w samej implementacji może to być zgubne przy aktualizacji wersji Javy.

Przede wszystkim, właściwą referencją, której potrzebujemy, jest pole fd w klasie FileDescriptor:

package dev.termian.setsockopt.net.impl;

import java.io.FileDescriptor;
import java.lang.reflect.Field;

public class FileDescriptorWrapper {

  private static final Field FD;

  static {
    try {
      FD = FileDescriptor.class.getDeclaredField("fd");
      FD.setAccessible(true);
    } catch (NoSuchFieldException e) {
      throw new ExceptionInInitializerError(e);
    }
  }

  private final int fd;

  FileDescriptorWrapper(FileDescriptor fileDescriptor) throws IllegalAccessException {
    this.fd = FD.getInt(fileDescriptor);
  }

  public int getFd() {
    return fd;
  }

}

Obiekt typu FileDescriptor uzyskamy, tak jak wcześniej wspominałem, z właściwej implementacji Socket bądź SocketChannel:

package dev.termian.setsockopt.net.impl;

import dev.termian.setsockopt.net.factory.SocketChannelFactory;
import dev.termian.setsockopt.net.config.SocketConfigurer;

import java.io.FileDescriptor;
import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.Field;
import java.nio.channels.SocketChannel;

public class NativeSocketChannelFactory extends SocketChannelFactory {

  private static final Field SOCKET_CHANNEL_FD;

  static {
    try {
      Class<?> socketChannelImpl = Class.forName("sun.nio.ch.SocketChannelImpl");
      SOCKET_CHANNEL_FD = socketChannelImpl.getDeclaredField("fd");
      SOCKET_CHANNEL_FD.setAccessible(true);
    } catch (NoSuchFieldException | ClassNotFoundException ex) {
      throw new ExceptionInInitializerError(ex);
    }
  }

  private final SocketConfigurer socketConfigurer;

  public NativeSocketChannelFactory(SocketConfigurer socketConfigurer) {
    this.socketConfigurer = socketConfigurer;
  }

  @Override
  public SocketChannel open() throws IOException {
    SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();
    try {
      configure(socketChannel);
    } catch (Exception e) {
      try {
        socketChannel.close();
      } catch (IOException ignored) {
      }
      throw e;
    }
    return socketChannel;
  }

  @Override
  public void configure(SocketChannel socketChannel) throws IOException {
    FileDescriptorWrapper fileDescriptor = getFileDescriptor(socketChannel);
    socketConfigurer.setOptions(fileDescriptor);
  }

  private FileDescriptorWrapper getFileDescriptor(SocketChannel channel)
      throws IOException {
    try {
      FileDescriptor fileDescriptor = (FileDescriptor) SOCKET_CHANNEL_FD.get(channel);
      return new FileDescriptorWrapper(fileDescriptor);
    } catch (IllegalAccessException iae) {
      throw new IOException(iae);
    }
  }

}

Konfiguracja

Do wyboru ustawienia dodatkowo zaimplementowanych opcji natywnych można skorzystać ze wzorca budowniczego. Podejście bliższe programowaniu funkcyjnemu obejmuje aplikację opcji za pomocą funkcji konfiguracyjnej:

public interface Configurer {

  void setDontFragment(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, boolean dontFragment)
      throws IOException;

  void setTtl(FileDescriptorWrapper fileDescriptor, int ttl) throws IOException;

}

public abstract class SocketConfigurer implements Configurer {

  private final Configuration configuration;

  public SocketConfigurer(Configuration configuration) {
    this.configuration = configuration;
  }

  public void setOptions(FileDescriptorWrapper fileDescriptor) throws IOException {
    configuration.apply(this, fileDescriptor);
  }

}

public interface Configuration {

  void apply(Configurer configurer, FileDescriptorWrapper fileDescriptor)
      throws IOException;

}

Wykorzystanie

Wisienką na torcie będzie statyczna metoda fabryczna pozwalająca na utworzenie implementacji właściwej dla danej platformy:

package dev.termian.setsockopt.net.factory;

import com.sun.jna.Platform;
import dev.termian.setsockopt.net.config.Configuration;
import dev.termian.setsockopt.net.config.LinuxSocketConfigurer;
import dev.termian.setsockopt.net.config.WindowsSocketConfigurer;
import dev.termian.setsockopt.net.impl.NativeSocketChannelFactory;

import java.io.IOException;
import java.nio.channels.SocketChannel;

public abstract class SocketChannelFactory {

  public static SocketChannelFactory getInstance(Configuration configuration) {
    switch (Platform.getOSType()) {
      case Platform.LINUX:
        return new NativeSocketChannelFactory(
            new LinuxSocketConfigurer(configuration)
        );
      case Platform.WINDOWS:
        return new NativeSocketChannelFactory(
            new WindowsSocketConfigurer(configuration)
        );
      default:
        throw new UnsupportedOperationException("Not implemented");
    }
  }

  public abstract SocketChannel open() throws IOException;
  public abstract void configure(SocketChannel socketChannel) throws IOException;

}

W prosty sposób utworzymy skonfigurowany kanał bez zagłębiania się w implementację:

public class SocketClient {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    SocketChannelFactory socketChannelFactory = SocketChannelFactory
        .getInstance((configurer, fileDescriptor) -> {
          configurer.setDontFragment(fileDescriptor, false);
          configurer.setTtl(fileDescriptor, 2);
        });

    try (SocketChannel channel = socketChannelFactory.open()) {
      Socket socket = channel.socket();
      InetSocketAddress address = new InetSocketAddress(
          InetAddress.getLoopbackAddress(), Server.PORT
      );
      channel.connect(address);
      OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
      outputStream.write(new byte[5000]);
    }
  }
}

Ostatecznie, w zależności gdzie potrzebujemy tej konfiguracji, możemy ją w prsoty sposób podpiąć pod wybranego klienta bądź bibliotekę:

 • Apache HttpClient:
  HttpClientConnectionManagerConnectionSocketFactorycreateSocket();
 • Apache AsyncHttpClient:
  NHttpClientConnectionManagerDefaultConnectingIOReactorprepareSocket();
 • Netty:
  Bootstrapchannel().

Na podobnej zasadzie w prosty sposób skonfigurujemy również inne natywne połączenia mające podobny zarys implementacyjny. W załączonym repozytorium znajdziesz integrację z natywnym rozwiązaniem bazującym na Netty EpollSocketChannel.

Podsumowanie

Korzystając z mechanizmu refleksji oraz JNA, niewielkim kosztem jesteśmy w stanie rozszerzyć opcje konfiguracyjne połączeń TCP/IP. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Do wad zaliczyć można:

 • bazowanie na kwestiach implementacyjnych Javy, które mogą się z czasem zmieniać (np. przesunięcie fd do DelegatingSocketImpl.delegate.fd – JDK-8220493);
 • wykorzystanie mechanizmu refleksji, który nie zapewnia bezpieczeństwa i nie zawsze możemy z niego skorzystać (security manager, --illegal-access=deny – Java 16);
 • trudność w zapewnieniu wsparcia dla wielu platform, a dodatkowo nie wszystkie systemy zapewniają podobne opcje konfiguracyjne i w podobny sposób;
 • trudność w testowaniu integracyjnym, potrzebny jest dostęp systemowy (RAW_SOCK) bądź Packet Sniffer.

Na część z nich możemy zaradzić, ograniczając środowisko uruchomieniowe do sprawdzonej konfiguracji np. poprzez wykorzystanie Dockera. Nie bez powodu jedynie szeroko zaimplementowane opcje konfiguracyjne są wspierane przez Javę. Ostatecznie, w razie potrzeb, w analogiczny sposób możemy zaimplementować konfigurację po stronie serwera (ServerSocket/ServerSocketChannel).