JPQL JOIN FETCH i CursoredStream/ScrollableCursor

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
JPA

W wersji 2.2 JPA do interfejsu javax.persistence.Query dodana została nowa metoda Stream getResultStream(), która pozwala na łatwą implementację przetwarzania strumieniowego. Z założenia jednak to jak zaimplementowana jest ta metoda, pozostaje w gestii providera JPA i najczęściej jest to po prostu wywołanie metody stream() na liście zwróconej przez Query.getResultList():

package javax.persistence;
/**/
public interface Query {
  /**
   * Execute a SELECT query and return the query results
   * as an untyped <code>java.util.stream.Stream</code>.
   * By default this method delegates to <code>getResultList().stream()</code>,
   * however persistence provider may choose to override this method
   * to provide additional capabilities.
   *
   * @return a stream of the results
   * @throws (...)
   * @see Stream
   * @see #getResultList()
   * @since 2.2
   */
  default Stream getResultStream() {
    return getResultList().stream();
  }
  /**/
}

Szukając rozwiązania dla przetwarzania dużej ilości rekordów oraz biorąc pod uwagę pamięć o skończonym obszarze, ładowanie całej listy może nie być najlepszym pomysłem. Do tego celu świetnie sprawdzają się kursory, których odpowiednie wykorzystanie pozwala na ograniczenie wykorzystania pamięci do stosunkowo niskiego poziomu. Przykładem tego typu kursorów są:

 • org.eclipse.persistence.queries.CursoredStream – kursor w EclipseLink;
 • org.eclipse.persistence.queries.ScrollableCursor – wielokierunkowy kursor w EclipseLink;
 • org.hibernate.ScrollableResults – kursor w Hibernate.

Zakładając, że do naszego przetwarzania potrzebujemy zaciągnąć połączone ze sobą encje z kilku tabel, jedną z opcji jest wykorzystanie operatora JPQL [ LEFT [OUTER] | INNER ] JOIN FETCH join_association_path_expression. JOIN FETCH pozwala na pozbycie się problemu N+1, w którym dla zaciągniętej encji musimy jeszcze podociągać powiązane encje. Od tego, jak to zrobimy, będzie w pewnym stopniu zależeć wydajność naszej aplikacji.

Zasadniczo w EclipseLink oprócz JOIN FETCH mamy jeszcze do wyboru dwa inne rozwiązania (BatchFetchType EXISTS i IN), które są optymalne przy złożonych relacjach. W zamian za dodatkowe zapytanie (IN/EXISTS) dla każdej relacji, EL nie musi przetwarzać zduplikowanych rekordów wynikających z łączenia. Alternatywy te niezbyt się jednak sprawdzają w przypadku kursora, gdzie dane musimy dociągać zazwyczaj po uzyskaniu każdego kolejnego obiektu. W takim wypadku rozwiązanie z EXISTS i IN degraduje się do stanu wyjściowego z problemu N+1.

Jak można zauważyć, przy JOIN FETCH problemem są duplikaty. Biorąc pod uwagę prosty model sklepu: klient (1) -> (N) zamówienie i poniższe zapytanie JPQL odwzorowujące relację @OneToMany:

SELECT customer
FROM Customer customer
JOIN FETCH customer.orders

możemy spodziewać się, że EclipseLink wygeneruje pojedyncze zapytanie SQL:

SELECT t1.ID,
    t1.FIRSTNAME,
    t1.LASTNAME,
    t0.ID,
    t0.ADDRESSID,
    t0.CUSTOMERID,
FROM orders t0,
   customers t1
WHERE (t0.CUSTOMERID = t1.ID)

i zwróci listę zduplikowanych klientów, jeśli dokonali oni wielu zamówień:

[{Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer B, id=2, orders=[10, 14, 18, 46, 47, 48]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]},
 {Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]}]

JPQL DISTINCT SELECT

W przypadku JPQL rozwiązaniem problemu duplikatów jest użycie operatora DISTINCT na samej encji:

SELECT DISTINCT customer
FROM Customer customer
JOIN FETCH customer.orders

Tym sposobem przy użyciu jednego zapytania otrzymujemy zdeduplikowanych klientów wraz z ich zamówieniami:

[{Customer C, id=3, orders=[38, 42, 52, 53, 54, 34]},
 {Customer B, id=2, orders=[49, 50, 51, 22, 26, 10, 30, 46, 14, 47, 48, 18]}]

Skutkiem ubocznym jest dodanie operatora DISTINCT również do wygenerowanego zapytania SQL. Hibernate radzi sobie z tym problemem poprzez dodanie właściwości hibernate.query.passDistinctThrough, natomiast w EclipseLinku nie znalazłem właściwego odpowiednika.

JPQL JOIN FETCH getResultList(); -> org.eclipse.persistence.queries.ReadAllQuery.executeObjectLevelReadQuery();

CursoredStream/ScrollableCursor DISTINCT SELECT

Chcąc skorzystać z powyższej wiedzy o operatorze DISTINCT również w przypadku kursora CursoredStream, możemy się nieco zdziwić.

Query query = em.createQuery("""
  SELECT DISTINCT customer
  FROM Customer customer
  JOIN FETCH customer.orders
""");
query.setHint("eclipselink.cursor", true); // org.eclipse.persistence.config.QueryHints.CURSOR
CursoredStream cursor = (CursoredStream) query.getSingleResult();
while (cursor.hasNext()) {
  System.out.println(cursor.next());
}
cursor.close();

Powyższy kod może nam wypisać podobne rezultaty:

{Customer B, id=2, orders=[10]}
{Customer B, id=2, orders=[10]}
{Customer B, id=2, orders=[10]}
{Customer C, id=3, orders=[34, 38, 42, 52, 53, 54]}
{Customer B, id=2, orders=[10]}
/**/

Natomiast pomijając DISTINCT, możemy mieć szczęście i otrzymać zdeduplikowane rekordy. Dlaczego tak się dzieje? Podstawową zasadą, na jakiej bazuje deduplikacja w CursoredStream/ScrollableCursor jest kolejność wartości klucza głównego w kolejnych wierszach zwróconej odpowiedzi. Jeśli baza danych zwróci nam wiersze z tym samym kluczem głównym, porozrzucane po zestawie wyników, to EclipseLink przetworzy je jako różne obiekty.

Do rozwiązania problemu wystarczy nam określenie kolejności sortowania:

SELECT customer
FROM Customer customer
JOIN FETCH customer.orders
ORDER BY customer.id

I w ten sposób otrzymamy ten sam rezultat co w przypadku getResultList():

{Customer B, id=2, orders=[10, 30, 46, 14, 47, 48, 18, 49, 50, 51, 22, 26]}
{Customer C, id=3, orders=[42, 52, 53, 54, 34, 38]}

Na koniec warto będzie jeszcze dokonfigurować nasz kursor:

 • QueryHints.SCROLLABLE_CURSOR – pozwala zamienić na ScrollableCursor (możliwość poruszania się w tył);
 • QueryHints.RESULT_SET_TYPE – definiuje kierunek kursora;
 • QueryHints.RESULT_SET_CONCURRENCY – optymalizacja pod czytanie;
 • QueryHints.CURSOR_INITIAL_SIZE – ustawia liczbę zaciąganych obiektów na pierwszej stronie kursora;
 • QueryHints.CURSOR_PAGE_SIZE – ustawia liczbę dociąganych (metoda next()) obiektów, gdy bufor jest już pusty.
 • QueryHints.READ_ONLY – jeśli nie potrzebujemy rejestracji w kontekście persistence (zmniejsza zużycie pamięci).