WebLogic referencja do Data Source z poziomu klienta

Autor
Damian
Terlecki
6 minut
JEE

Tworząc aplikację w technologii EJB na serwery WebLogic, dostęp do bazy danych realizowany jest zazwyczaj przez ziarna EJB. Czasami jednak z poziomu klienta SE potrzebować możemy bezpośredniego dostępu do bazy, np. do weryfikacji testów integracyjnych czy systemowych.

Podstawowym elementem umożliwiającym połączenie z bazą jest Data Source konfigurowany na WebLogicu. Do źródła danych zawsze możemy znaleźć referencję poprzez InitialContext bądź adnotację @Resource (zakładając, że jesteśmy w zarządzanym przez kontener ziarnie).

WebLogic 12.x client DataSource

Z kolei, aby uzyskać referencję do DataSource zarządzanego przez serwer WebLogic 12.x z poziomu klienta, potrzebować będziemy biblioteki wlfullclient.jar. Biblioteki tej standardowo nie znajdziemy w repozytorium mavenowym, a musimy ją zbudować na własną rękę, mając do dyspozycji instalację WebLogica. Jak zbudować bibliotekę opisuje dokumentacja:

 1. Odnalezienie folderu WL_HOME/server/lib.
 2. Zbudowanie biblioteki: java -jar wljarbuilder.jar.
 3. Dodanie biblioteki do classpath. Pomijając zabawę parametrami, możemy zainstalować ją w lokalnym repozytorium i dodać do zależności:
mvn install:install-file -Dfile=wlfullclient.jar -DgroupId=com.oracle -DartifactId=wlfullclient -Dversion=12.2.1.4 -Dpackaging=jar
<dependency>
  <groupId>com.oracle</groupId>
  <artifactId>wlfullclient</artifactId>
  <version>12.2.1.4</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Jeśli nie potrzebujemy stubów takich jak właśnie DataSource, a zadowala nas podstawowa komunikacja z EJB, możemy skorzystać z biblioteki wlthint3client.jar zawartej w tym samym katalogu. Pozyskanie referencji wygląda dosyć standardowo i odbywa się za pomocą InitialContext. Jak fabrykę kontekstu podajemy fabrykę specyficzną dla WebLogica. Jej klasa znajduje się właśnie w dołączonej bibliotece.

import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import javax.sql.DataSource;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;

import static org.hamcrest.CoreMatchers.equalTo;
import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

public class DatabaseIT {
  private final InitialContext context;
  private final DataSource dataSource;
  private final MyEjbService service;

  public DatabaseIT() throws NamingException {
    Properties env = new Properties();
    env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "weblogic.jndi.WLInitialContextFactory");
    env.put(Context.PROVIDER_URL, "t3://localhost:7001");
    context = new InitialContext(env);
    dataSource = (DataSource) context.lookup("my.datasource.jndi");
    service = (MyEjbService) context.lookup("my.ejb.service.jndi");
  }

  @Test
  public void testConnection() throws SQLException {
    service.foo();
    try (Connection connection = dataSource.getConnection();
       PreparedStatement statement = connection.prepareStatement("SELECT * FROM DUAL");
       ResultSet resultSet = statement.executeQuery()) {
      assertTrue(resultSet.next());
      assertThat(resultSet.getString(1), equalTo("X"));
    }
  }
}

Nasz test integracyjny, a właściwie można powiedzieć systemowy, powinien zakończyć się powodzeniem. Właściwą Tobie nazwę JNDI znajdziesz w konsoli WebLogica, odnajdując konfigurację połączenia w drzewku Services -> Data Sources:

DataSource JNDI

Bez biblioteki wlfullclient.jar nie powinniśmy być zaskoczeni poniższym błędem przy próbie pozyskania referencji do DataSource:

Cannot cast 'weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource_12213_WLStub' to 'javax.sql.DataSource'

Natomiast bez żadnej biblioteki klienckiej nie zainicjalizujemy kontekstu ze względu na brak weblogic.jndi.WLInitialContextFactory:

javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class: weblogic.jndi.WLInitialContextFactory [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: weblogic.jndi.WLInitialContextFactory]

WebLogic 14.x client DataSource

Biblioteka wlfullclient.jar została oznaczona jako deprecated już w wersji 12.2.1.3. W wersji 14.1.1.0 nie znajdziemy też paczki wljarbuilder.jar, więc nie zbudujemy wlfullclient.jar. Możemy skorzystać z paczki wlfullclient.jar zbudowanej z jednej z poprzednich wersji i liczyć na wystarczającą kompatybilność z wersją 14.1.1.0.

Przykładowo używająć paczek z wersji 12.2.1.3 bądź 12.2.1.4 nasz test przejdzie bez problemu, ale przy 12.1.3 otrzymamy już błąd podczas samej inicjalizacji kontekstu:

java.lang.NoClassDefFoundError: org/omg/PortableServer/POAPackage/ServantNotActive

Bardziej kompatybilne rozwiązanie obejmuje dodanie bibliotek zawierających szukane klasy znajdujących się w katalogu WL_HOME/modules. To między innymi z tego katalogu wljarbuilder.jar buduje wlfullclient.jar w poprzednich wersjach. Do odnalezienia potrzebnych klas możemy użyć następującego polecenia:

for f in *.jar; do echo "$f: "; unzip -l $f | grep RmiDataSource; done
 • szukaną klasę znajdziemy w WL_HOME/modules/com.bea.core.datasource6.jar.

Po nitce to kłębka znajdziemy też kolejne klasy potrzebne do udanego testu:

java.lang.ClassNotFoundException: Failed to load class weblogic.jdbc.rmi.SerialConnection

 • WL_HOME/modules/com.oracle.weblogic.jdbc.jar

java.lang.NoClassDefFoundError: weblogic/common/resourcepool/PooledResource

 • WL_HOME/modules/com.bea.core.resourcepool.jar

Te 3 paczki oraz wlthint3client.jar pozwolą na uzyskanie referencji do DataSource zarządzanego przez serwer WebLogic 14.1.1.0 z poziomu klienta Javy SE, oraz wykonanie zapytania na bazie. Jeśli Twój kontener wymaga uwierzytelnionego połączenia, nie zapomnij ustawić poświadczeń za pomocą właściwości Context.SECURITY_PRINCIPAL i Context.SECURITY_CREDENTIALS przy tworzeniu InitialContext.