Zwalnianie zasobów przy połączeniu dblink

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
Bazy danych

DBlink w OracleDB to funkcjonalność umożliwiająca ustanowienie połączanie z inną bazą danych.

create public database link remote
  connect to MY_USER identified by MY_PASSWORD
  using '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(service_name=ORCLPDB1)))';

select * from dual@remote;

Ciekawą charakterystyką takiego połączenia jest automatyczne tworzenie swego rodzaju transakcji (transaction lock on undo segments) przy zwykłym selekcie z takiego połączenia. Cecha ta opisana została w podręczniku administratora bazy do wersji 11.2. Z poziomu aplikacji jest to szczególnie interesujące pod względem zwalniania zasobów. Tym bardziej, kiedy możemy ukryć wykorzystanie dblinka pod widokiem bądź procedurą.

Widok przy użyciu dblink

Pula połączeń

Typowa aplikacja często korzysta z pewnego rodzaju puli połączeń. W zależności od technologii i poziomu abstrakcji korzystanie z puli może:

 • być ukryte przed użytkownikiem i obsługiwane w całości przez serwer/kontener (JPA/JTA);
 • odbywać się na wyraźne polecenie użytkownika, do którego należy obowiązek zwolnienia zasobów zaalokowanych w sesji połączenia (bezpośredni dostęp do DataSource'a).

Gdy takie połączenie nie jest już potrzebne aplikacji (deklaratywny koniec transakcji/polecenie zamknięcia), wraca ono do puli do ponownego użycia bez konieczności jego fizycznego zamknięcia.

Znając charakter transakcyjny funkcjonalności dblink, warto więc mieć się na baczności. Do zwolnienia transakcji potrzebować będziemy commita bądź rollbacka. Szczególnie dziwne wydać to się może w następujących sytuacjach:

 • użycie dblinka na połączeniu w trybie autocommit – nie pozwala na wywołanie commita/rollbacka bez zmiany trybu (szczególnie problematyczne w przypadku nietransakcyjnego JTA);

  java.sql.SQLException: Could not rollback with auto-commit set on at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.rollback(PhysicalConnection.java:2427)

 • użycie dblinka na połączeniu w trybie read-only tj. SET TRANSACTION READ ONLY; – transakcja i tak zostanie założona.

Przykładowo, przy zwolnieniu połączenia bez zwolnienia zasobów zaalokowanych przez dblink, przy "świeżym" próba zmiany poziomu transakcyjności może się nie udać:

java.sql.SQLException: ORA-01453: SET TRANSACTION must be first statement of transaction
at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:450)
at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:399)
at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.processError(T4C8Oall.java:1059)
at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.receive(T4CTTIfun.java:522)
at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.doRPC(T4CTTIfun.java:257)
at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.doOALL(T4C8Oall.java:587)
at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.doOall8(T4CPreparedStatement.java:225)
at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.doOall8(T4CPreparedStatement.java:53)
at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.executeForRows(T4CPreparedStatement.java:943)
at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:1150)
at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:4798)
at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.execute(OraclePreparedStatement.java:4901)
at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper.execute(OraclePreparedStatementWrapper.java:1385)

Fizycznie wyglądać będzie to następująco:

-- app conn 1 (physical conn 1)
SET TRANSACTION READ ONLY;
select * from dual@remote;
-- app conn 1 closed (physical conn 1)
-- app conn 2 (physical conn 1)
SET TRANSACTION READ ONLY; -- error

Weryfikacja/debugowanie

Sprawdzenie, czy problem dotyczy naszej aplikacji, można zacząć od weryfikacji otwartych transakcji na bazie. Potrzebować będziesz wglądu do następujących widoków systemowych:

GRANT SELECT ON V_$TRANSACTION to MY_USER; -- aktywne transakcje
GRANT SELECT ON V_$SESSION to MY_USER; -- sesje
GRANT SELECT ON V_$SQL to MY_USER; -- ostatnie zapytanie w sesji
GRANT SELECT ON V_$PROCESS to MY_USER; -- powiązanie procesu z sesją
GRANT SELECT ON V_$DBLINK to MY_USER; -- wyświetla połączenia i status transakcji, ale jedynie te będące wynikiem działania obecnej sesji

Po uzyskaniu uprawnień od administratora, pora na zapytanie:

SELECT session_.SID
   , session_.SERIAL#
   , session_.USERNAME
   , session_.OSUSER
   , session_.PROGRAM
   , session_.EVENT
   , TO_CHAR(session_.LOGON_TIME,
        'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as LOGON_TIME
   , TO_CHAR(transaction_.START_DATE,
        'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as START_DATE
   , session_.LAST_CALL_ET
   , session_.BLOCKING_SESSION
   , session_.STATUS
   , (SELECT query_.SQL_TEXT
    FROM V$SQL query_
    WHERE query_.SQL_ID = session_.PREV_SQL_ID
     AND ROWNUM <= 1)       AS PREV_SQL
   , (SELECT query_.SQL_TEXT
    FROM V$SQL query_
    WHERE query_.SQL_ID = session_.SQL_ID
     AND ROWNUM <= 1)       AS CURRENT_SQL
FROM V$SESSION session_,
   V$TRANSACTION transaction_
WHERE session_.SADDR = transaction_.SES_ADDR;

W powyższym zapytaniu warto zwrócić uwagę na:

 • na liczbę sekund LAST_CALL_ET od ostatniej aktywności w sesji;
 • początek transakcji START_DATE odpowiadający jakiemuś zdarzeniu w aplikacji;
 • ostanie PREV_SQL bądź obecne CURRENT_SQL zapytanie w sesji;

Zazwyczaj dane te wystarczają na zidentyfikowanie źródła problemu.

Logi

Prześledzenie wywołań na poziomie JDBC może pozwolić Ci na dokładniejsze powiązanie otwartej transakcji z konkretnym procesem. Rzuć okiem na konfigurację logowania OJDBC. W skrócie potrzebować będziesz sterownika zbudowanego pod logowanie tj. z suffiksem _g, np. z repozytorium mavenowego:

<dependency>
  <groupId>com.oracle.database.jdbc.debug</groupId>
  <artifactId>ojdbc8_g</artifactId>
  <version>21.7.0.0</version>
</dependency>

Po podstawowej konfiguracji zauważysz logi z ustanowienia połączenia i wywołane zapytania:

2022-10-02 10:59:12.150 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: setCollectionUsageThreshold<PS Old Gen>(5136659251)
2022-10-02 10:59:13.018 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: Connection.logon: oracle.jdbc.driver.T4CConnection@66f659e6
2022-10-02 10:59:13.018 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: Operating System Process Identifier (SPID): 2411
2022-10-02 10:59:13.018 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: DRCP Enabled: false
2022-10-02 10:59:13.029 INFO 524 --- [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource: HikariPool-1 - Start completed.
2022-10-02 10:59:13.795 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: 30839E44 SQL: SET TRANSACTION READ ONLY
2022-10-02 10:59:13.900 INFO 524 --- [main] oracle.jdbc: 47E51549 SQL: SELECT * FROM orders@remote

Dodatkowo przy niskopoziomowym logowaniu odnajdziesz również SID/SERIAL#/TRACEFILE związany z danym zapytaniem:

Oct 02, 2022 11:32:07 AM oracle.jdbc.driver.T4CConnection logConnectionInfoAfterLogonAlways
INFO: Operating System Process Identifier (SPID): 3860
Oct 02, 2022 11:32:07 AM oracle.jdbc.driver.T4CConnection getSerialNumber
FINEST: 191A709B Return: 42858
Oct 02, 2022 11:32:07 AM oracle.jdbc.driver.T4CConnection getSessionId
FINEST: 191A709B Return: 285
Oct 02, 2022 11:32:07 AM oracle.jdbc.driver.OracleSql getOriginalSql
FINEST: 360E9C06 Return: SELECT * FROM orders@remote

Powiązanie sesji z procesem uzyskasz, odpytując bazę:

SELECT *
FROM V$SESSION s
     JOIN V$PROCESS p on s.PADDR = p.ADDR
WHERE p.SPID = 2411;

Niestety niskopoziomowe logowanie może wygenerować kilkadziesiąt MB logów w ciągu sekundy, dlatego ważne jest ustawienie poziomu jedynie dla najważniejszych pakietów. Identyfikację konkretnej funkcji możesz następnie wykonać, wiążąc logi przykładowo poprzez wspólny wątek/unikalny identyfikator bądź odwrotnie – dodając takie informacje już do samej sesji (pakiet DBMS_APPLICATION_INFO).

connection.setClientInfo("OCSID.MODULE", "My application");
connection.setClientInfo("OCSID.ACTION", "Generate a report");