EclipseLink detach a pole lazy (change tracking)

Autor
Damian
Terlecki
14 minut
JPA

W specyfikacji JPA zachowanie przy dostępie do atrybutu lazy encji w stanie detached nie jest jasno zdefiniowane. Godnym uwagi zachowaniem EclipseLinka, w porównaniu z OpenJPA/Hibernate, jest próba zaciągnięcia takiego atrybutu z bazy przy włączonym weavingu. Weaving oznacza tutaj manipulowanie kodem bajtowym skompilowanych klas Javy na potrzeby optymalizacji dostępu do bazy.

Leniwe pobieranie po odłączeniu

Jeśli pracujesz z EclipseLinkiem, błąd EclipseLink-7242 prawdopodobnie nie jest dla Ciebie niczym obcym.

Caused by: Exception [EclipseLink-7242] (Eclipse Persistence Services - 2.7.10.v20211216-fe64cd39c3): org.eclipse.persistence.exceptions.ValidationException Exception Description: An attempt was made to traverse a relationship using indirection that had a null Session.
This often occurs when an entity with an uninstantiated LAZY relationship is serialized and that relationship is traversed after serialization.
To avoid this issue, instantiate the LAZY relationship prior to serialization.

Jednak w większą pułapkę możemy wpaść przy próbie dostępu do pola tuż po operacji detach(), ale jeszcze przed zamknięciem kontekstu persistence. Wyobraź sobie, po załadowaniu encji chcesz zainicjować jej leniwy atrybut dowolną wartością z pamięci przed zwróceniem jej klientowi.

W taki wypadku EclipseLink najpierw pobierze ten atrybut z bazy danych przed przypisaniem wartości w ramach change trackingu. Zależnie od mapowania poniesiesz koszt dodatkowego zapytania, w najgorszym przypadku wielu zapytań (również dla relacji wspomnianego atrybutu). Popatrzmy na następującą definicję encji Order, która ma leniwe powiązanie @OneToMany z encjami OrderItem, a te z kolei jakieś powiązanie z produktem:

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.Table;
import java.util.List;

@Getter
@Setter
@Entity
@Table(name = "orders")
public class Order {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "id")
  private Long id;

  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "order")
  private List<OrderItem> items;

  @OneToOne
  @JoinColumn(name = "user_id")
  private User user;
}

Teraz spróbujmy zainicjować atrybut po odłączeniu zamówienia, ale tuż przed zamknięciem kontekstu persistence. W realnym scenariuszu możesz to zrobić, w celu zmniejszenia liczby zapytań, ponownie wykorzystując już załadowane dane (np. z pamięci podręcznej) lub w celu zainicjalizowania go przy użyciu innych dostępnych informacji.

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

@SpringBootTest
public class LazyTest {
  private final List<OrderItem> previouslyLoadedOrderItems = Arrays.asList(
      //...
  );

  @PersistenceContext(name = "my-pu")
  private EntityManager entityManager;

  @Test
  public void testFetchLazyAfterDetach() {
    Order order = entityManager.createQuery("SELECT o FROM Order o", Order.class)
        .setMaxResults(1)
        .getSingleResult();
    entityManager.detach(order);
    System.out.println("Order has been detached");
    order.setItems(previouslyLoadedOrderItems);
  }
}

Dokładne logi z tego, co dzieje się za kulisami (np. komunikacja z bazą) uzyskamy po ustawieniu <property name="eclipselink.logging.level" value="FINEST"/> w pliku persitence.xml. Jeśli tkanie jest wyłączone, po napisaniu "Order has been detached" nie są wykonywane żadne dodatkowe czynności. Spróbuj jednak przeprowadzić test z dynamicznym weavingiem:

 • w JEE weaving jest zazwyczaj włączany automatycznie wspierany przez serwer aplikacyjny;
 • w JSE możesz go przetestować, konfigurując agenta Javy. Wskaż artefakt EclipseLinka jako argument uruchomieniowy, np. z lokalnego repozytorium Mavena: java -javaagent:C:/Users/t3rmian/.m2/repository/org/eclipse/persistence/eclipselink/2.7.10/eclipselink-2.7.10.jar ...

Tym razem zobaczysz dodatkowe zapytania, które zaciągają dane relacji items:

Order has been detached
[EL Finest]: query: 2022-09-18 17:10:10.61--UnitOfWork(1086276486)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query ReadAllQuery(name="items" referenceClass=OrderItem )
[EL Fine]: sql: 2022-09-18 17:10:10.612--ServerSession(1775897362)--Connection(1480805145)--Thread(Thread[main,5,main])--SELECT id, price, quantity, order_id, product_id FROM order_items WHERE (order_id = ?)
  bind => [1]
[EL Finest]: query: 2022-09-18 17:10:10.627--UnitOfWork(1086276486)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query ReadObjectQuery(name="order" referenceClass=Order )
[EL Finest]: query: 2022-09-18 17:10:10.628--UnitOfWork(1086276486)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query ReadObjectQuery(name="product" referenceClass=Product )
[EL Fine]: sql: 2022-09-18 17:10:10.628--ServerSession(1775897362)--Connection(1480805145)--Thread(Thread[main,5,main])--SELECT ID, CODE, DESCRIPTION, NAME FROM products WHERE (ID = ?)
  bind => [1]
[EL Finest]: query: 2022-09-18 17:10:10.637--UnitOfWork(1086276486)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query ReadObjectQuery(name="order" referenceClass=Order )
[EL Finest]: query: 2022-09-18 17:10:10.637--UnitOfWork(1086276486)--Thread(Thread[main,5,main])--Execute query ReadObjectQuery(name="product" referenceClass=Product )
[EL Fine]: sql: 2022-09-18 17:10:10.637--ServerSession(1775897362)--Connection(1480805145)--Thread(Thread[main,5,main])--SELECT ID, CODE, DESCRIPTION, NAME FROM products WHERE (ID = ?)
  bind => [2]

Śledzenie zmian (change tracking)

Włączenie statycznego weavingu da nam nieco większy wgląd w proces odpowiedzialny za to zachowanie (śledzenie zmian). EclipseLink udostępnia program org.eclipse.persistence.tools.weaving.jpa.StaticWeave, za pomocą którego można ręcznie przetworzyć klasy. Jeśli korzystasz z Mavena, cały proces znacznie upraszcza wtyczka staticweave-maven-plugin:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>de.empulse.eclipselink</groupId>
      <artifactId>staticweave-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.0.0</version>
      <executions>
        <execution>
          <phase>process-classes</phase>
          <goals>
            <goal>weave</goal>
          </goals>
          <configuration>
            <persistenceXMLLocation>META-INF/persistence.xml</persistenceXMLLocation>
            <logLevel>FINE</logLevel>
          </configuration>
        </execution>
      </executions>
      <dependencies>
        <dependency>
          <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
          <artifactId>org.eclipse.persistence.jpa</artifactId>
          <version>2.7.10</version>
        </dependency>
      </dependencies>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Po wywołaniu polecenia mvn staticweave:weave wraz z logami w terminalu powinieneś zobaczyć przetworzone klasy w katalogu target/classes. Jeśli otworzysz plik klasy w dekompilatorze (np. w IntelliJ IDE), powinieneś zobaczyć dodatkowy kod:

Dekompilator FernFlower
import java.beans.PropertyChangeEvent;
import java.beans.PropertyChangeListener;
import java.util.List;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Transient;
import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient;
import org.eclipse.persistence.descriptors.changetracking.ChangeTracker;
import org.eclipse.persistence.internal.descriptors.PersistenceEntity;
import org.eclipse.persistence.internal.descriptors.PersistenceObject;
import org.eclipse.persistence.internal.identitymaps.CacheKey;
import org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerImpl;
import org.eclipse.persistence.internal.jpa.rs.metadata.model.ItemLinks;
import org.eclipse.persistence.internal.jpa.rs.metadata.model.Link;
import org.eclipse.persistence.internal.weaving.PersistenceWeaved;
import org.eclipse.persistence.internal.weaving.PersistenceWeavedChangeTracking;
import org.eclipse.persistence.internal.weaving.PersistenceWeavedFetchGroups;
import org.eclipse.persistence.internal.weaving.PersistenceWeavedRest;
import org.eclipse.persistence.queries.FetchGroup;
import org.eclipse.persistence.queries.FetchGroupTracker;
import org.eclipse.persistence.sessions.Session;

@Entity
@Table(
  name = "orders"
)
public class Order implements Cloneable, PersistenceWeaved, PersistenceEntity,
    PersistenceObject, FetchGroupTracker, PersistenceWeavedFetchGroups,
    ChangeTracker, PersistenceWeavedChangeTracking, PersistenceWeavedRest {
  //...
  @OneToMany(
      fetch = FetchType.LAZY,
      mappedBy = "order"
  )
  private List<OrderItem> items;
  
  protected transient PropertyChangeListener _persistence_listener;
  
  public List<OrderItem> getItems() {
    return this._persistence_get_items();
  }
  
  public void setItems(final List<OrderItem> items) {
    this._persistence_set_items(items);
  }
  
  public List _persistence_get_items() {
    this._persistence_checkFetched("items");
    return this.items;
  }

  public void _persistence_set_items(List var1) {
    this._persistence_checkFetchedForSet("items");
    this._persistence_propertyChange("items", this.items, var1);
    this.items = var1;
  }

  public void _persistence_checkFetched(String var1) {
    if (!this._persistence_isAttributeFetched(var1)) {
      EntityManagerImpl.processUnfetchedAttribute((FetchGroupTracker)this, var1);
    }

  }

  public void _persistence_checkFetchedForSet(String var1) {
    if (!this._persistence_isAttributeFetched(var1)) {
      EntityManagerImpl.processUnfetchedAttributeForSet((FetchGroupTracker)this, var1);
    }

  }

  public boolean _persistence_isAttributeFetched(String var1) {
    return this._persistence_fetchGroup == null ||
        this._persistence_fetchGroup.containsAttributeInternal(var1);
  }

  public void _persistence_setPropertyChangeListener(PropertyChangeListener var1) {
    this._persistence_listener = var1;
  }

  public void _persistence_propertyChange(String var1, Object var2, Object var3) {
    if (this._persistence_listener != null && var2 != var3) {
      this._persistence_listener
          .propertyChange(new PropertyChangeEvent(this, var1, var2, var3));
    }

  }
  //...
}

Dużo wygenerowanego kodu (choć większość została pominięta), ale jeśli przyjrzymy się bliżej, przepływ wygląda następująco:

 1. setItems();
 2. _persistence_set_items();
 3. _persistence_propertyChange();
 4. _persistence_listener.propertyChange();

Standardową implementacją interfejsu PropertyChangeListener w EclipseLinku jest org.eclipse.persistence.internal.descriptors.changetracking.AttributeChangeListener. Wewnątrz metody po sprawdzeniu flagi odpowiadającej za wyłączenie mechanizmu, następuje przetworzenie zmiany. W tym czasie EclipseLink uzyskuje dostęp do leniwego value holdera z referencją do bazy danych i niepotrzebnie (w tym konkretnym przypadku) zaciąga dane z bazy. Sam w sobie proces śledzenia zmian jest całkiem przydatny. Optymalizuje transakcję i fazę jej committowania.

Niektóre sposoby obejścia tej funkcjonalności to:

 • dodanie adnotacji @ChangeTracking(value = ChangeTrackingType.DEFERRED) na poziomie klasy encji (deoptymalizacja);
 • własna implementacja interfejsu PropertyChangeListener poprzez deskryptor klasowy/sesyjny (wymaga dobrej znajomości EclipseLinka);
 • dynamiczna zmiana zachowania za pomocą mechanizmu refleksji (niezbyt czyste rozwiązanie);
 • użycie DTO (rekomendowane).

Podsumowanie

To zachowanie jest charakterystyczne dla EclipseLink i nie jest sprecyzowane w specyfikacji JPA. Implementacje OpenJPA i Hibernate mogą przejawiać inne właściwości w ramach tego procesu, potencjalnie nie powodując żadnych problemów.

Zachowaj ostrożność podczas debugowania. Wyświetlając encję, łatwo jest wywołać leniwą inicjalizację, tym samym dochodząc do niewłaściwych wniosków optymalizacyjnych.

Istnieją inne opcje, których możesz użyć do konfiguracji weavingu, np. eclipselink.weaving.changetracking, która pozwala wyłączyć śledzenie zmian (change tracking).

Ustawienie opcji eclipselink.weaving w pliku persistence.xml działa tylko jako mechanizm weryfikacyjny.