JPA CriteriaBuilder i natywny SQL w EclipseLink

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
JPA

Podczas korzystania z CriteriaBuildera w JPA prędzej czy później natkniemy się na pewne ograniczenia wynikające ze specyfikacji. Przykładowym problemem może okazać się zdefiniowanie ograniczenia na ilość zwracanych rekordów w podzapytaniu bądź zmiana kolejności sortowania wartości NULL. EclipseLink jako alternatywa dla Hibernate, oferuje w takiej sytuacji całkiem przyjemną abstrakcję w postaci interfejsu JpaCriteriaBuilder oraz klasy ExpressionBuilder.

Zapytanie TOP N

Zapytanie TOP N, to standardowe zapytanie, w którym chcemy wyciągnąć z bazy danych N rekordów, najczęściej posortowanych względem interesującego nas atrybutu. Przykładowo, może nas interesować 5 najlepiej ocenianych produktów (składnia bazy danych H2):

SELECT id, name FROM products ORDER BY rating LIMIT 3;

Takie zapytanie z łatwością zbudujemy przy pomocy klasy CriteriaBuilder, do której referencję otrzymujemy z EntityManagera (a właściwie przy pomocy CriteriaQuery.orderBy() oraz Query.setMaxResults()). W przypadku, gdy chcemy je umieścić jako podzapytanie, sprawa się komplikuje.

Obecna wersja JPA 2.2 nie udostępnia nam takiej możliwości. Możemy oczywiście rozbić nasz problem na dwa zapytania bądź, rozważyć rozwiązanie natywne. EclipseLink dostarcza nam jednak pomocną w tej sytuacji klasę ExpressionBuilder.

ExpressionBuilder to klasa wykorzystywana przez wewnętrzne komponenty EclipseLinka. Co ważne z punktu widzenia klienta zwraca obiekty typu Expression, które pasują do interfejsu CriteriaBuildera. Szczególnie użyteczną metodą tej klasy jest public Expression sql(String sql, List arguments).

Jako pierwszy parametr możemy podać natywne zapytanie SQL, a po dostarczeniu argumentów poprzez drugi parametr metody, funkcja zwróci nam obiekt, który możemy wykorzystać w zależności od przeznaczenia – jako podzapytanie, warunek czy listę atrybutów.

CriteriaBuilder – podzapytanie TOP N

Wyobraźmy sobie prosty sklep – klientów, zamówienia i produkty. Załóżmy, że chcemy odnaleźć wszystkich klientów, którzy zamówili jeden z trzech najgorzej ocenianych produktów. Być może chcielibyśmy dać im rabat, aby nasz sklep źle się im nie kojarzył. Uproszczony diagram klas takiego sklepiku mógłby wyglądać następująco:

Diagram klas dla przykładowego zapytania TOP N

Oczekiwane zapytanie TOP N, które powinien wygenerować nam CriteriaBuilder to:

SELECT t0.id, t0.firstname, t0.lastname
FROM customer t0
WHERE EXISTS(SELECT 1
       FROM orders t1
       WHERE ((t0.id = t1.customer_id)
         AND (t1.product_id IN (SELECT id
                    FROM products
                    ORDER BY rating LIMIT 3))))

Zaczniemy standardowo od EntityManagera, którego zapewne wstrzykniemy w zależności od platformy. Z ExpressionBuildera skorzystamy w najbardziej zagnieżdżonym zapytaniu:

import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder;
import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
import javax.persistence.criteria.Root;
import javax.persistence.criteria.Subquery;
import java.util.Collections;
/*...*/
public class MyService {
  /*...*/  
  @Transactional(readOnly = true)
  public List<Customer> findCustomersWithBadProducts() {
    CriteriaBuilder criteriaBuilder = entityManager.getCriteriaBuilder();
    CriteriaQuery<Customer> criteriaQuery = criteriaBuilder.createQuery(Customer.class);
    Root<Customer> customer = criteriaQuery.from(Customer.class);
    Subquery<Order> orderSubQuery = criteriaQuery.subquery(Order.class);
    Root<Order> order = orderSubQuery.from(Order.class);
  
    criteriaQuery.where(
        criteriaBuilder.exists(
            orderSubQuery.where(
                criteriaBuilder.equal(customer.get("id"), order.get("customerId")),
                order.get("productId").in(new ExpressionBuilder()
                    .literal("id")
                    .sql("SELECT ? FROM products ORDER BY rating LIMIT ?",
                        Collections.singletonList(3)
                    )
                )
            )
        )
    );
  
    return em.createQuery(criteriaQuery).getResultList();
  }
}

Voilà! Warto pamiętać, że metoda sql, jako pierwsze podstawienie wybierze wyrażenie już obecne w builderze, tak jak to widać w przykładzie. Jest to szczególnie pomocne, gdy chcemy dodać natywną część zapytania na samym jego końcu.

Podając w ramach parametrów obiekty typu Path, również nie uzyskamy oczekiwanego rezultatu, gdyż zostanie na nich wywołana metoda toString() zamiast spodziewanego podstawienia nazwy kolumny atrybutu. Ostatecznie znajomość takiego rozwiązania może się przydać szczególnie przy implementacji wsparcia dla złożonych warunków API.