Funkcje okienkowe przy użyciu JPA (EclipseLink)

Autor
Damian
Terlecki
10 minut
JPA

Funkcje okienkowe w bazach danych to grupa funkcji analitycznych, pozwalająca tworzyć szczegółowe raporty przedstawiające informacje o pewnych trendach. Przykładem takiej funkcji może być suma w danej grupie:

SUM([ DISTINCT | ALL ] expr) [ OVER (analytic_clause) ] 

Mimo że JPA nie jest idealnym narzędziem do tego celu, możemy jednak mieć potrzebę skorzystania z takiej funkcji w już istniejącym szkielecie aplikacji opartym na tej technologii. O ile sama specyfikacja JPA nie udostępnia takich metod, zmuszając nas do skorzystania z zapytań natywnych, to poszczególne jej implementacje, dają nam już szersze pole do popisu.

Jak zbudować takie zapytanie z użyciem funkcji okienkowej przy użyciu EclipseLinka? Posłużymy się przykładem z dokumentacji bazy danych MySQL. Potrzebujemy do tego prostej tabelki z danymi:

CREATE TABLE sales (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  year NUMBER,
  country VARCHAR2(255),
  product VARCHAR2(255),
  profit NUMBER
);

INSERT ALL
  INTO sales VALUES(1, 2000, 'Finland', 'Computer', 1500)
  INTO sales VALUES(2, 2000, 'Finland', 'Phone', 100)
  INTO sales VALUES(3, 2001, 'Finland', 'Phone', 10)
  INTO sales VALUES(4, 2000, 'India', 'Calculator', 75)
  INTO sales VALUES(5, 2000, 'India', 'Calculator', 75)
  INTO sales VALUES(6, 2000, 'India', 'Computer', 1200)
  INTO sales VALUES(7, 2000, 'USA', 'Calculator', 75)
  INTO sales VALUES(8, 2000, 'USA', 'Computer', 1500)
  INTO sales VALUES(9, 2001, 'USA', 'Calculator', 50)
  INTO sales VALUES(10, 2001, 'USA', 'Computer', 1500)
  INTO sales VALUES(11, 2001, 'USA', 'Computer', 1200)
  INTO sales VALUES(12, 2001, 'USA', 'TV', 150)
  INTO sales VALUES(13, 2001, 'USA', 'TV', 100)
SELECT * FROM dual;
commit;

Odwzorowanie na encję JPA:


import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Table(name = "sales")
@Entity
public class Sales {

  @Id
  @Column(name = "year")
  private Integer year;

  @Column(name = "country")
  private String country;

  @Column(name = "product")
  private String product;

  @Column(name = "profit")
  private Long profit;

  public Integer getYear() {
    return year;
  }

  public void setYear(Integer year) {
    this.year = year;
  }

  public String getCountry() {
    return country;
  }

  public void setCountry(String country) {
    this.country = country;
  }

  public String getProduct() {
    return product;
  }

  public void setProduct(String product) {
    this.product = product;
  }

  public Long getProfit() {
    return profit;
  }

  public void setProfit(Long profit) {
    this.profit = profit;
  }

}

I możemy zacząć implementację naszej funkcji. EclipseLink pozwala na zdefiniowanie własnych operatorów i funkcji poprzez ich rejestrację pod wybraną liczbą w klasie ExpressionOperator. Dodając własną funkcję, warto więc zadeklarować zajęte przez nas numery w jednym miejscu:

public interface MyExpressionOperators {
  int SUM_OVER = 600;
}

Następnie poprzez utworzenie instancji obiektu ExpressionOperator definiujemy argumenty naszej funkcji oraz klasę docelową. W przypadku klasy docelowej możemy wybrać jedną z opcji zdefiniowanych już przez EclipseLinka w klasie ClassConstants. Standardowym wyborem jest FunctionExpression, ale możemy też skorzystać z ArgumentListFunctionExpression, jeśli nasza funkcja ma dynamiczną liczbę argumentów (np. już zdefiniowana funkcja COALESCE):

import org.eclipse.persistence.expressions.ExpressionOperator;
import org.eclipse.persistence.internal.helper.ClassConstants;
import org.eclipse.persistence.internal.helper.NonSynchronizedVector;

public class MyDao {
  /*...*/
  static {
    ExpressionOperator sumOver = new ExpressionOperator();
    sumOver.setSelector(600);
    NonSynchronizedVector args = NonSynchronizedVector.newInstance();
    args.add("SUM(");
    args.add(") OVER(");
    args.add(")");
    sumOver.printsAs(args);
    sumOver.bePrefix();
    sumOver.setNodeClass(ClassConstants.FunctionExpression_Class);
    ExpressionOperator.addOperator(sumOver);
  }
}

Wystarczy, że naszą funkcję dodamy raz np. przy załadowaniu klasy w bloku statycznym. Jeśli jednak potrzebujemy oddzielnej implementacji dla poszczególnych baz danych, to implementacja będzie nieco trudniejsza.

W takim przypadku powinniśmy odnaleźć klasę EclipseLinka dziedziczącą z DatabasePlatform, która implementuje funkcje szukanej bazy danych i dodać nasz operarator w nadpisanej metodzie initializePlatformOperators() oraz wybrać nowo zdefiniowaną platformę w pliku persistence.xml:

<persistence xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.2"
       xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_2.xsd">
  <persistence-unit name="my-persistence-unit">
    <properties>
      <property name="eclipselink.target-database" value="my.package.Class"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>

Ostatecznie z naszej nowej funkcji możemy skorzystać przy użyciu rozszerzeń JPA EclipseLinka. Przy wykorzystaniu interfejsu JPA CriteriaBuilder wystarczy, że zrzutujemy go na EclipseLinkowy interfejs JpaCriteriaBuilder. Następnie za jego pomocą tworzymy argumenty dla naszej nowej funkcji i zamieniamy ją z powrotem na interfejs kompatybilny ze standardem JPA. Samą funkcję możemy stworzyć przy pomocy klasy ExpressionBuilder:

import org.eclipse.persistence.expressions.ExpressionBuilder;
import org.eclipse.persistence.jpa.JpaCriteriaBuilder;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.Tuple;
import javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder;
import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
import javax.persistence.criteria.Expression;
import javax.persistence.criteria.Root;

public class MyDao {
  /*...*/
  public void runQuery() {
    CriteriaBuilder criteriaBuilder = entityManager.getCriteriaBuilder();
    CriteriaQuery<Tuple> query = criteriaBuilder.createQuery(Tuple.class);
    Root<Sales> root = query.from(Sales.class);

    JpaCriteriaBuilder jpaCriteriaBuilder = (JpaCriteriaBuilder) criteriaBuilder;
    org.eclipse.persistence.expressions.Expression sumMoney = jpaCriteriaBuilder.toExpression(root.get("profit"));
    org.eclipse.persistence.expressions.Expression country = jpaCriteriaBuilder.toExpression(root.get("country"));
    ExpressionBuilder expressionBuilder = new ExpressionBuilder();
    org.eclipse.persistence.expressions.Expression sumMoneyOverCountry =
        expressionBuilder.getOperator(MyExpressionOperators.SUM_OVER)
            .newExpressionForArgument(sumMoney, country);
    query.select(criteriaBuilder.tuple(
        root.get("year"),
        root.get("country"),
        root.get("product"),
        root.get("profit"),
        jpaCriteriaBuilder.fromExpression(sumMoneyOverCountry, Long.class)));
    entityManager.createQuery(query).getResultList();
  }
}

Finalnie powinniśmy otrzymać ten sam rezultat co w przykładzie z dokumentacji MySQL:

Zrzut ekranu przedstawiający rezultat funkcji okienkowej

W przypadku samego JPQL-a rozwiązanie jest równie proste dzięki operatorowi SQL:

SELECT
  s.year, s.country, s.product, s.profit,
  SQL('SUM(?) OVER(PARTITION BY ?)', s.profit, s.country) AS country_profit
FROM sales s

Operator SQL jest również dostępny pod postacią metody w EclipseLinkowej klasie Expression. Możesz skorzystać z niego, jeśli chcesz pominąć konieczność rejestracji funkcji (podobnie do nieco prostszego operatora FUNC/FUNCTION). Ostatecznie warto też sprawdzić składnię OPERATOR, która to już pozwala na odwołanie się do wcześniej zarejestrowanej funkcji, nazwanej przy pomocy ExpressionOperator.registerOperator(int selector, String name).