Jak skonfigurować logowanie do MongoDB przy pomocy log4j2

Autor
Damian
Terlecki
12 minut
Java

Podstawowa konfiguracja biblioteki do logowania log4j2 opiera się o dwa elementy: Appender i Logger. Pierwszy z nich określa miejsce docelowe, do którego zostaną zapisane nasze logi, natomiast drugi pozwala na konfigurację poziomu i zakresu logowania. Taką konfigurację przygotować możemy na wiele sposobów, najprostszym będzie jednak wrzucenie pliku log4j2.xml na ścieżkę classpath, np. dołączając go do folderu resources.

Zobaczmy więc jak poprawnie skonfigurować zapisywanie logów do bazy danych MongoDB. Jest to dosyć ciekawa opcja, gdy nie możemy skorzystać z logowania do pliku. Baza ta oferuje zadowalające opcje indeksowania i filtrowania. Ponadto, jeśli jesteśmy limitowani planem hostingowym, szczególnie przydatne okażą się dwie funkcjonalności – czasowe indeksy TTL (Time To Live) i kolekcje o ograniczonym rozmiarze. W zależności od wymagań pozwoli nam to na zdefiniowanie limitu czasowego bądź maksymalnego rozmiaru przechowywanych logów.

Zrzut ekranu z kolekcji logów z MongoDB

Przed rozpoczęciem warto zapoznać się z wersją MongoDB, do której będziemy się podłączać. Obecnie będzie to zazwyczaj wersja 3.x bądź 4.x, i to właśnie dla tych wersji log4j2 oferuje obecnie wsparcie (chociaż możemy dodać własną implementację). Z bazą połączenie nawiążemy za pomocą sterownika. Kompatybilność wersji przedstawia tabelka z dokumentacji bazy. Jeśli nie masz jeszcze żadnej zależności, to zalecana jest najnowsza wersja sterownika, ze względu na kompatybilność wstecz.

Konfiguracja MongoDb4

Dodajemy zależności, w tym API slf4j, dzięki czemu będziemy mieli nieco mniej roboty w razie, gdybyśmy chcieli zmienić implementację logowania:

Gradle:

 implementation 'org.slf4j:slf4j-api:1.7.30'
 implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.14.0'
 implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.14.0'
 implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j18-impl:2.14.0'
 implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-mongodb4:2.14.0'
 implementation 'org.mongodb:mongodb-driver-sync:4.1.1'

Maven:

 <dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.7.30</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-api</artifactId>
  <version>2.14.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-core</artifactId>
  <version>2.14.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-slf4j18-impl</artifactId>
  <version>2.14.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-mongodb4</artifactId>
  <version>2.14.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.mongodb</groupId>
  <artifactId>mongodb-driver-sync</artifactId>
  <version>4.1.1</version>
 </dependency>

Podstawową konfigurację umieszczamy w pliku src/main/resources/log4j2.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="trace" packages="dev.termian.tabula.gazella">
  <Appenders>
    <Console name="Console">
      <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS}|%-5level|%t|%msg%n"/>
    </Console>
    <NoSql name="Mongo4">
      <MongoDb4 capped="true" collectionSize="104857600"
               connection="mongodb://localhost:27017/admin.logs"
               disabled="true"
      />
    </NoSql>
  </Appenders>
  <Loggers>
    <Root level="DEBUG">
      <AppenderRef ref="Console"/>
    </Root>
    <Logger name="my.package.name" level="DEBUG">
      <AppenderRef ref="Mongo4"/>
    </Logger>
  </Loggers>
</Configuration>

Standardowo tworzymy loggera przy pomocy slf4j i zapisujemy wiadomość:

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/***/

LoggerFactory.getLogger(getClass())
 .debug("Debug log")

I działa, ale czy na pewno?

Problem z logowaniem wyjątków

Podstawowa konfiguracja niestety nie wspiera logowania stacktrace. Próbując zalogować przykładowy wyjątek:

  try {
    throw new RuntimeException("Test exception");
  } catch (Exception e) {
    logger.error("Logging the exception", e);
  }

otrzymujemy następujący błąd:

2020-11-29 17:43:41,239 vert.x-worker-thread-2 ERROR An exception occurred processing Appender Mongo4 org.apache.logging.log4j.core.appender.AppenderLoggingException: Unable to write to database in appender: Can't find a codec for class org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4DocumentObject.
  at org.apache.logging.log4j.core.appender.db.AbstractDatabaseAppender.append(AbstractDatabaseAppender.java:118)
... 13 more
  at org.apache.logging.slf4j.Log4jLogger.error(Log4jLogger.java:313)
  at <my.package.name>
... 4 more
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: org.bson.codecs.configuration.CodecConfigurationException: Can't find a codec for class org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4DocumentObject.
  at org.bson.internal.CodecCache.getOrThrow(CodecCache.java:57)
  at org.bson.internal.ProvidersCodecRegistry.get(ProvidersCodecRegistry.java:64)
  at org.bson.internal.ChildCodecRegistry.get(ChildCodecRegistry.java:52)

Generalnie sterownik MongoDB pozwala na zapisanie do bazy różnych typów danych. Dla niestandardowych struktur musimy jednak zarejestrować klasę kodeku, który pozwoli na konwersję obiektu do formatu dokumentu, który jest podstawową strukturą, na której operuje baza. Przykładem takiego kodeku jest org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4LevelCodec dostarczany przez log4j.

Logger opiera się natomiast o klasę MongoDb4DocumentObject implementującą interfejs org.apache.logging.log4j.core.appender.nosql.NoSqlObject.NoSqlObject<org.bson.Document>, który umożliwia stworzenie natywnego dokumentu, który zostanie zapisany w bazie. W przypadku logowania błędów, wewnątrz tego dokumentu, jako stacktrace dodawane są obiekty MongoDb4DocumentObject, które w procesie zapisu nie są już konwertowane do dokumentu.

Dodatkowa implementacja

Po zrozumieniu problemu, znalezienie rozwiązania jest dosyć proste. Możemy albo zarejestrować własny kodek dla klasy MongoDb4DocumentObject, albo doimplementować obsługę zagnieżdżonych obiektów w tej klasie.

Niestety ze względu na użycie modyfikatora final do obu rozwiązań będziemy potrzebowali przekopiować implementację dostarczaną przez log4j2. Na szczęście, zgodnie z dokumentacją, nasz nowy plugin zostanie bez problemu wykryty na ścieżce classpath i załadowany przez bibliotekę zakładając, że w konfiguracji odwołamy się do niego po nazwie.

Pierwsze rozwiązanie możemy zaaplikować, podmieniając listę kodeków w klasie org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4Provider:

private static final CodecRegistry CODEC_REGISTRIES = CodecRegistries.fromRegistries(
  // NEW:
    CodecRegistries.fromCodecs(new Codec<MongoDbDocumentObject>() {
      private Codec<Document> documentCodec = new DocumentCodec();

      @Override
      public void encode(BsonWriter writer, MongoDbDocumentObject value, EncoderContext encoderContext) {
        documentCodec.encode(writer, value.unwrap(), encoderContext);
      }

      @Override
      public Class<MongoDbDocumentObject> getEncoderClass() {
        return MongoDbDocumentObject.class;
      }

      @Override
      public MongoDbDocumentObject decode(BsonReader reader, DecoderContext decoderContext) {
        MongoDbDocumentObject object = new MongoDbDocumentObject();
        Document document = documentCodec.decode(reader, decoderContext);
        for (var entry : document.entrySet()) {
          object.set(entry.getKey(), entry.getValue());
        }
        return object;
      }
    }),
  // OLD:
    CodecRegistries.fromCodecs(LevelCodec.INSTANCE),
    MongoClient.getDefaultCodecRegistry());

Drugie rozwiązanie to zmiana implementacji w org.apache.logging.log4j.mongodb3.MongoDbDocumentObject:

  @Override
  public void set(final String field, final NoSqlObject<Document>[] values) {
    // OLD: this.document.append(field, Arrays.asList(values));
    // NEW:
    this.document.append(field, Arrays.asList(Arrays.stream(values).map(o -> o.unwrap()).collect(Collectors.toList())));
  }

Opcja druga wymaga jednak więcej pracy, gdyż nową klasę musimy podmienić również w org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4Connection jak i w org.apache.logging.log4j.mongodb4.MongoDb4Provider. Po tym zabiegu logi powinny zacząć trafiać do naszej bazy.

Konfiguracja MongoDb3

W przypadku sterownika w wersji 3 org.mongodb:mongo-java-driver:3.12.7, będziemy musieli skorzystać z odpowiedniej zależności ze strony log4j2, tj. org.apache.logging.log4j:log4j-mongodb3:2.14.0. Struktura tego modułu jest zasadniczo podobna do MongoDb4. Również tutaj będziemu musieli dokonać zmian kodeków w obrębie org.apache.logging.log4j.mongodb3.MongoDbProvider:

2020-11-29 16:30:18,245 vert.x-worker-thread-0 ERROR An exception occurred processing Appender Mongo3 org.apache.logging.log4j.core.appender.AppenderLoggingException: Unable to write to database in appender: Can't find a codec for class org.apache.logging.log4j.mongodb3.MongoDbDocumentObject.
  at org.apache.logging.log4j.core.appender.db.AbstractDatabaseAppender.append(AbstractDatabaseAppender.java:118)
... 13 more
  at org.apache.logging.slf4j.Log4jLogger.error(Log4jLogger.java:313)
  at <my.package.name>
... 4 more
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: org.bson.codecs.configuration.CodecConfigurationException: Can't find a codec for class org.apache.logging.log4j.mongodb3.MongoDbDocumentObject.
  at org.bson.internal.CodecCache.getOrThrow(CodecCache.java:57)
  at org.bson.internal.ProvidersCodecRegistry.get(ProvidersCodecRegistry.java:64)
  at org.bson.internal.ChildCodecRegistry.get(ChildCodecRegistry.java:52)
... 65 more

Podsumowanie

Pamiętaj aby nie pomieszać sterowników. Indykatorem takiej sytuacji mogą być następujące wyjątki:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: 'void com.mongodb.client.internal.MongoClientDelegate.<init>(com.mongodb.connection.Cluster, org.bson.codecs.configuration.CodecRegistry, java.util.List, java.lang.Object, com.mongodb.client.internal.Crypt)'

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: 'void com.mongodb.internal.connection.DefaultClusterableServerFactory.<init>(com.mongodb.connection.ClusterId, com.mongodb.connection.ClusterSettings, com.mongodb.connection.ServerSettings, com.mongodb.connection.ConnectionPoolSettings, com.mongodb.connection.StreamFactory, com.mongodb.connection.StreamFactory, com.mongodb.MongoCredential, com.mongodb.event.CommandListener, java.lang.String, com.mongodb.MongoDriverInformation, java.util.List)'

Znając rozwiązanie tych problemów na pewno zaoszczędzisz trochę czasu na poprawnej konfiguracji logowania do bazy MongoDB. Dodatkowo, przeglądając klasy MongoDb3Provider i MongoDb4Provider zapoznasz się z budową pluginów log4j2 i ich sposobem działania. Będzie to przydatne w innych przypadkach wymagających niestandardowej konfiguracji.